Milena Waloszek

Milena Waloszek

Radca Prawny Zadaj pytanieWraz z początkiem nowego roku wejdą w życie bardzo ważne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W zakresie praw własności intelektualnej istotne znaczenie będzie miało wprowadzenie zupełnie nowego rozwiązania na gruncie prawa polskiego – tzw. IP Box. IP Box stanowi formę preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.

Przedsiębiorca, który uzyska kwalifikowany dochód z tytułu określonych praw własności intelektualnej będzie miał możliwość  skorzystania z preferencyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 5%. Uprawnienie będzie dotyczyło dochodów uzyskiwanych przez podatnika z tytułu praw własności intelektualnej (podlegających ochronie prawnej), których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z takich praw w ramach umowy licencyjnej. Ponadto ww. stawka będzie dotyczyła dochodu z tytułu tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Przykładowo prawem takim będzie autorskie prawo do programu komputerowego.

Dochód kwalifikowany będzie stanowił m.in. dochód osiągnięty z tytułu należności lub opłat licencyjnych, innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży takiego prawa lub dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Uprawnienie do skorzystania z przedmiotowej ulgi będzie również możliwe w przypadku płatnika, który zakupi kwalifikowane prawo własności intelektualnej i będzie ponosił związane z nim wydatki w zakresie ulepszania i rozwoju tego prawa.

Wprowadzenie takiej ulgi wynika z wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwojowej (OECD) obejmujących sposób budowania ulgi w oparciu o tzw. podejście nexus (Modified Nexus Approach). Zgodnie z powyższą zasadą skorzystanie z preferencyjnej formy opodatkowania przychodów z tytułu praw własności intelektualnej jest możliwe w takim zakresie, w jakim dane IP generujące przychody, jest efektem prac badawczo – rozwojowych (B+R).

Podatnik celem skorzystania z zaproponowanej ulgi ma zatem przede wszystkim obowiązek prowadzenia działalności B+R związanej bezpośrednio z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Zaproponowana ulga podatkowa jest już powszechnie stosowana w innych krajach europejskich, przykładowo w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburgu, Francji, gdzie funkcjonuje jednocześnie pod różnymi nazwami: Knowledge Development BoxPatent Box czy Intellectual Property Box.

IP Box jest jednocześnie przejawem realizacji opracowanego w 2016 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokumentu o wdzięcznej nazwie Biała Księga Innowacji. Celem księgi było stworzenie w Polsce środowiska, wspierającego rozwój innowacji, zarówno w wymiarze prawnym, instytucjonalnym, jak i organizacyjnym. Zaproponowana ulga podatkowa w postaci IP Box stanowi również formę implementacji rozwiązań podnoszących atrakcyjność mechanizmów podatkowych w tym zakresie.

Podobał Ci się artykuł?

Podziel się ze znajomymi lub zapisz do subskrypcji by otrzymać informacje o najnowszych wpisach