Polityka prywatności

Ta Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z regulaminem strony internetowej lawmore.pl dostępnym pod tym adresem https://lawmore.pl/regulamin („Regulamin”). Definicje pojęć użyte w Regulaminie stosuje się odpowiednio w przypadku Polityki Prywatności.

Polityka ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na LAWMORE jako administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Polityka opisuje zasady przetwarzania danych osobowych zarówno w zakresie procesów realizowanych za pośrednictwem strony internetowej lawmore.pl, jak i poza nią, w ramach świadczenia usług prawnych oraz podejmowania innych działań przez podmiot wskazany w ust. 1.1. tej Polityki.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu, w tym odbiorców Alertów, osób odwiedzających Serwis, korzystających z usług prawnych oraz kontaktujących się z LAWMORE (dalej łącznie jako „Użytkownicy”) jest LAWMORE Maciejewicz Jaraczewski sp. k. (03-722), ul. Sprzeczna 4/33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000647023, NIP: 7010632219, REGON: 36585816000000.
 • Kontakt do administratora: biuro@lawmore.pl; adres korespondencyjny wskazany powyżej.

2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 • Zakres, cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez LAWMORE przedstawione są w tabeli znajdującej się poniżej.

Cel przetwarzaniaZakres danychPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przetwarzania danych
zapewnienie dostępu do Serwisuadres IPart. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowydo upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do Serwisu oraz działaniami Użytkownika w ramach Serwisu liczonego od momentu ostatniego pobytu Użytkownika w Serwisie lub od momentu wystąpienia zdarzenia powodującego powstanie odpowiedzialności LAWMORE lub Użytkownika
świadczenie usług prawnych zgodnie z zawartą umową imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane prowadzonej działalności gospodarczej, dane pracodawcy/zleceniodawcy/mocodawcy, stanowisko, wszelkie inne dane osobowe podane przez klienta LAWMORE w związku z pomocą prawną udzielaną przez LAWMOREart. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes LAWMORE jako administratora polegający na realizacji umowy zawartej z pracodawcą/zleceniodawcą/mocodawcą
do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług prawnych przez LAWMORE
realizacja współprac partnerskichimię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane prowadzonej działalności gospodarczej, dane pracodawcy/zleceniodawcy,/mocodawcy stanowiskoart. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowydo upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją współprac przez LAWMORE
wysyłka Alertów oraz innych materiałów takich jak e-booki i newslettery adres e-mailart. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona w ramach Serwisu lub w inny sposób (w szczególni przy pobieraniu e-booków);

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes LAWMORE jako administratora polegający na przesyłaniu materiałów dotyczących prawa i zmian w prawie do byłych oraz obecnych klientów LAWMORE
do czasu wycofania uprzednio udzielonej zgody (o ile przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

do czasu utraty przydatności danych w zakresie wysyłki Alertów;

do czasu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą (o ile przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
obsługa zapytań złożonych w ramach funkcjonalności Serwisuimię, nazwisko, adres e-mail, inne dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowegoart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes LAWMORE jako administratora polegający na obsłudze wiadomości oraz zapytań Użytkowników, którzy skorzystali z funkcjonalności formularza kontaktowegodo czasu utraty przydatności danych rozumianej jako:
i) 1 rok od dnia zakończenia korespondencji;
ii) Podjęcia decyzji o nie skorzystaniu z usług prawnych LAWMORE
wystawianie faktur oraz innych dokumentów księgowych imię, nazwisko, NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej, firma, dane pracodawcy/zleceniodawcy, adres e-mailart. 6 ust.1 lit. c RODO -przez okres przechowywania dokumentów księgowych wynikający z przepisów prawa (co do zasady 5 lat liczone od końca roku, w którym dany dokument księgowy został wystawiony)
badanie ruchu i inne działania statystyczne w ramach Serwisuadres IP; pliki cookies konieczne do zbierania informacji statystycznychart. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Użytkownikado czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez Użytkownika
ochrona przed roszczeniami, kierowanie roszczeńadres e-mail, imię, nazwisko, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotyczą podczas współpracy z LAWMOREart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na ochronie przed roszczeniami oraz kierowanie roszczeńdo upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do Serwisu oraz działaniami Użytkownika w ramach Serwisu liczonego od momentu ostatniego pobytu Użytkownika w Serwisie lub wystąpienia zdarzenia, które powoduje powstanie odpowiedzialności LAWMORE lub Użytkownika

 • Podanie danych osobowych w ramach Usług jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić ich świadczenie lub udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie.
 • LAWMORE nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 • LAWMORE nie będzie dokonywać profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w oparciu o dane osobowe Użytkownika.
 • W niektórych przypadkach LAWMORE może pozyskać dane osobowe od pracodawcy/zleceniodawcy/mocodawcy osoby, której dane dotyczą. W takim przypadku źródłem pochodzenia danych osobowych jest podmiot, z którym współpracuje osoba, której dane dotyczą. Cele dla których tak pozyskane dane osobowe mogą być przetwarzane przez LAWMORE zostały wskazane w tabeli znajdującej się powyżej.

3. ODBIORCY DANYCH

 • LAWMORE może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Użytkownika. Wówczas odbiorcami danych Użytkownika, mogą być: dostawca hostingu dla Serwisu, operator poczty elektronicznej, firma wspierająca technicznie wykonanie Usług (firma programistyczna), dostawca usługi do wysyłki wiadomości e-mail, konsultanci oraz prawnicy współpracujący z LAWMORE, podmioty zapewniające rozwiązania do badania ruchu na stronie.
 • Dane osobowe zgromadzone przez LAWMORE mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 • Każdy podmiot, któremu LAWMORE powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkowników, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający może dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody LAWMORE.
 • Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

4. PRAWA PODMIOTU DANYCH

 • Każdy Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do LAWMORE, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracowało LAWMORE, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez LAWMORE na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od LAWMORE dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia LAWMORE zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na LAWMORE do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Realizacja wyżej opisanych praw może nastąpić poprzez kontakt przy wykorzystaniu adresów, o których mowa w ust. 1.2. Polityki Prywatności.

5. INNE DANE

 • LAWMORE może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy w ramach Serwisu i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

6. BEZPIECZEŃSTWO

 • LAWMORE stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury LAWMORE z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 • LAWMORE wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
 • LAWMORE wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie do zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, LAWMORE rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

7. COOKIES

 • W celu prawidłowego działania Serwisu LAWMORE korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 • LAWMORE wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 • Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 • Cookies stosowane przez LAWMORE są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 • Pliki generowanie bezpośrednio przez LAWMORE nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z LAWMORE) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 • Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi, jak również przy wykorzystaniu funkcjonalności strony internetowej.
 • Przede wszystkim Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji oferowanych w ramach Serwisu.
 • Użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 • LAWMORE wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika, utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po Serwisie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści w ramach Serwisu, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzeni Serwisu.
 • LAWMORE wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności.
 • Zakres Cookies wykorzystywanych przez LAWMORE jest uzależniony od zgód wyrażonych przez Użytkownika w ramach Serwisu.
 • Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon