Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest LAWMORE Maciejewicz Jaraczewski spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (03-722) przy ul. Sprzecznej 4/33, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000647023; NIP: 7010632219; REGON: 36585816000000

Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email: biuro@lawmore.pl.

Lawmore wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwym w szczególności mailowo przez adres e-mail: rodo@lawmore.pl oraz listownie na adres korespondencyjny: LAWMORE Maciejewicz Jaraczewski sp. k., ul. Sprzeczna 4/33, 03-722 Warszawa.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód Użytkownikalub zakres danych przesłanych przez Użytkownika za pomocą odpowiedniego formularza. Lawmore może zatem przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adresIP komputera, inne dane dobrowolnie przekazane przez danego Użytkownika.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości świadczenia Usług w zakresie w jakim nie mogą być one świadczone dla anonimowego Użytkownika.

Dane osobowe są przetwarzane przez Lawmore wnastępujących celach:

– realizacji przepisów prawa – podstawą prawną w tym przypadku jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– wykonywanie umowy zawartej z Użytkownikiem w zakresie świadczenia usług prawnych – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przez zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– wysyłanie alertów prawnych – podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub prawnie uzasadniony interes Lawmore (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– rozpatrywania składanych skarg i reklamacji oraz optymalizacji świadczeń Lawmore – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Lawmore (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;

– podejmowanie innych działań wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Lawmore ze szczególnym uwzględnieniem działań reklamowych i marketingowych – podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust.1 lit. a RODO) lub prawnie uzasadniony interes Lawmore (art. 6 ust. lit. f RODO).

Dane osobowe Użytkownikabędą przetwarzane przez czas odpowiedni dla wykazania przez Lawmore prawidłowego wykonania zobowiązań(czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń) lub w przypadku odpłatnej umowy – przez czas wynikający z przepisów rachunkowych, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. W przypadku alertów prawnych lub działań marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wysyłania alertów prawnych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości o takiej treści.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

PROFILOWANIE

W ramach Lawmore profilowanie nie jest dokonywane.

ODBIORCY DANYCH

Możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Użytkownika. Wówczas odbiorcami danychUżytkownikamogą być: dostawca hostingu dla Lawmore, dostawca poczty elektronicznej, operator telefoniczny, biuro rachunkowe, dostawcy systemów do zarządzania fakturami, doradcy podatkowi, notariusz, rzecznik patentowy, informatyk, współpracujący adwokaci i radcowie prawni, firmy kurierskie i pocztowe.

Dane osobowe przez nas zgromadzone mogą być także udostępnioneodpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Każdy podmiot, któremu powierzamy do przetwarzania dane osobowe Użytkownikaw oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika w oparciu o Umowę powierzenia,może przetwarzać dane osobowe Użytkownikaza pośrednictwem innego podmiotuwyłącznie na podstawie naszej uprzedniej zgody.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną przez Użytkownika dobrowolną zgodą.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Każdy Użytkownik, ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na swój temat zarówno zsystemu należącego do Lawmore, jak i z baz podmiotów, z którymi Lawmore współpracujelub współpracowało, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Lawmore na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Lawmore dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Lawmore zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Lawmore do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

INNE DANE

Lawmore może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Lawmore i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisu Lawmore. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym Lawmore. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Lawmore i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO

Lawmore stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkownikówprzechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Lawmore z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

Wdrożyliśmy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Jednocześnie uprzedzamy też, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących Twoją identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, rekomendujemy ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

COOKIES

W celu prawidłowego działania Serwisu Lawmore, korzystamy z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu Lawmore, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu Lawmore – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego

Lawmore wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

Na podstawie używanych przez nas plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

Cookies Serwisu Lawmore są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

Pliki bezpośrednio generowanie przez Lawmore nie mogą być odczytywane przez inne Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty z którymi współpracujemy) mogą byćodczytane przez serwer zewnętrzny.

Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.

Przede wszystkim Użytkownik może usunąć Cookies lubwyłączyć ich zapisywanie na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki Użytkownik, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu

Cookies własne wykorzystywane są w następujących celach: uwierzytelnianie Użytkowników w ramach Serwisu Lawmore i utrzymywania sesji Użytkowników; konfiguracji Serwisu Lawmorei dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkowników; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzających Serwis Lawmore, świadczenie usług reklamowych.

Z kolei Cookies zewnętrzne wykorzystujemy w następujących celach: Google Analytics: analiza ruchu i zachowań Użytkowników na stronie internetowej Lawmore w celach statystycznych (anonimowych) oraz optymalizacji użyteczności Serwisu Lawmore; Cookies serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, twitter.com, linkedin.com: wykorzystanie funkcji interaktywnych

Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana.

facebook twitter linkedin search-icon close-icon