Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN

 

DEFINICJE

Alert – jedna z Usług, polegająca na przesyłaniu informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej dotycząca bieżących zmian w prawie

LAWMORE/Usługodawca – podmiot świadczący Usługi, tj. LAWMORE Maciejewicz Jaraczewski spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-580) przy Al. J.Ch. Szucha 13/15/1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000647023; NIP: 7010632219; REGON: 36585816000000

Polityka Prywatności – dokument opisujący sposób przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych przez LAWMORE stanowiący uzupełnienie Regulaminu

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez LAWMORE

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.lawmore.pl stanowiąca własność LAWMORE

Umowa – umowa o świadczenie Usług innych niż pomoc prawna lub doradztwo biznesowe zawarta pomiędzy LAWMORE a Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników przez LAWMORE

Użytkownik – osoba korzystająca z Usług na zasadach wskazanych w Regulaminie

 

WSTĘP

Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług LAWMORE – podmiotu świadczącego Usługi związane z pomocą prawną i doradztwem biznesowym w zakresie wskazanym w Serwisie, na zasadach każdorazowo określanych indywidualnie z danym Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu, jak również Usług dotyczących Alertów oraz dostępu do Serwisu na podstawie Regulaminu.

Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.

Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie powinien on korzystać z Usług.

 

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

W celu korzystania z Usług, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu b) zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, (c) aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail).

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.

Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

LAWMORE nie zamieszcza w ramach Serwisu ofert składanych w formie elektronicznej.

Serwis oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody LAWMORE.

LAWMORE świadczy Usługi polegające na a) możliwości zapoznania się Użytkownika z zakresem działań podejmowanych przez LAWMORE w związku z prowadzoną działalnością prawniczą oraz doradztwem biznesowym, b) wysyłce Alertów, c) świadczenia pomocy prawnej oraz doradztwie biznesowym.

Regulamin stanowi podstawę do świadczenia przez LAWMORE usług o których mowa w lit. a) i b) powyżej.

Korzystanie z Serwisu nie jest bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez LAWMORE, zaś podjęcie pomocy prawnej przez LAWMORE uzależnione jest od zawarcia osobnej umowy pomiędzy LAWMORE a Użytkownikiem, w której ustalone będą wzajemne zobowiązania, wynagrodzenie LAWMORE oraz inne istotne warunki konieczne do podjęcia działań przez LAWMORE.

 

POMOC PRAWNA. DORADZTWO BIZNESOWE

W przypadku świadczenia przez LAWMORE Usług związanych ze świadczeniem pomocy prawnej lub doradztwie biznesowym zastosowanie mają postanowienia niniejszego punktu, chyba że Użytkownik wraz z LAWMORE w osobnej umowie ustalili inne zasady współpracy.

Zlecenie wykonania Usługi przez Użytkownika następuje poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny. Świadczenie Usługi jest płatne z góry.

Usługi są świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach  9-18.

Użytkownik jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego, którego dotyczy świadczona pomoc prawna lub doradztwo biznesowe, zaś w przypadku takiej konieczności również do doprecyzowania wszelkich kwestii koniecznych do prawidłowego wykonania Usługi przez LAWMORE.

Usługi dotyczące pomocy prawnej lub doradztwa biznesowego świadczone są po podpisaniu przez LAWMORE oraz Użytkownika zlecenia dokumentującego najważniejsze zobowiązania obydwu stron.

W przypadku gdy LAWMORE wysyła zlecenie do Użytkownika, w celu jego akceptacji oraz podpisania, uznaje się, że jest to oferta zawarcia umowy o świadczenie usług na warunkach określonych w zleceniu. Oferta taka jest ważna w okresie 7 dni od dnia jej wysłania przez LAWMORE, a po upływie tego czasu wygasa. W przypadku gdy Użytkownik złoży kontrofertę, do zawarcia umowy konieczna jest jednoznaczna akceptacja warunków kontroferty przez LAWMORE.

Umowa o świadczenie usługi pomocy prawnej lub doradztwa biznesowego zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty przez Użytkownika.

Klient upoważnia LAWMORE do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia faktury elektronicznej. Na żądanie Użytkownika może zostać wystawiona faktura papierowa.

LAWMORE rozpoczyna świadczenie usługi pomocy prawnej lub doradztwa biznesowego w momencie uzyskania wiedzy o zrealizowaniu przez Użytkownika płatności wynagrodzenia należnego LAWMORE.

Jeżeli wynagrodzenie LAWMORE ustalone na podstawie wstępnych ustaleń dotyczących zagadnienia prawnego lub biznesowego okaże się być znacząco niewspółmierne do koniecznego nakładu pracy lub niewystarczające do rozwiązania sytuacji prawnej lub biznesowej Użytkownika, LAWMORE zaproponuje zmianę wynagrodzenia za wykonanie Usługi. Użytkownik, który nie godzi się ze zmianą wynagrodzenia, może odstąpić od Umowy.

LAWMORE jest uprawnione do ujawnienia lub powołania się na fakt współpracy z Użytkownikiem.

LAWMORE może zlecić wykonanie Usług podwykonawcy, jeżeli nie wpłynie to na jakoś jej wykonania. LAWMORE ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje swoje zobowiązania lub którym ich wykonanie powierza.

 

ALERTY

Alert to jedna z Usług świadczonych przez LAWMORE na podstawie Regulaminu.

Alerty są przesyłane na skrzynkę poczty elektronicznej Użytkownika. Alerty są wysyłane nieregularnie, w zależności od częstotliwości zmian w prawie. LAWMORE jest wyłącznie uprawniony do oceny, czy dana zmiana w prawie wymaga sporządzenia oraz wysyłki Alertu.

Alerty nie stanowią świadczenia pomocy prawnej ani nie zawierają informacji handlowej, mają na celu informowanie Użytkowników o zmianach w przepisach, nie stanowią również oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy. Użytkownik nie jest uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z treścią alertów, o ile przedmiotowa treść nie naruszała przepisów prawa ogólnoobowiązującego.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia Usługi Alertu przez LAWMORE na jego rzecz. W tym celu Użytkownik może skontaktować się z LAWMORE za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@lawmore.pl, listownie na adres siedziby LAWMORE lub poprzez link zawarty w każdym Alercie  przesyłanym przez LAWMORE do Użytkownika.

 

REKLAMACJE

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Usług. Reklamacje można składać wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@lawmore.pl lub listownie na adres siedziby LAWMORE.

Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.

LAWMORE rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. W takim przypadku, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik dostarczył LAWMORE brakujące informacje.

Odpowiedź na reklamację LAWMORE kieruje na adres wskazany przez Użytkownika w jego zgłoszeniu reklamacyjnym lub w innej wybranej przez niego formie (telefon/adres e-mail).

 

KONSUMENCI

Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa może odstąpić od Umowy zawartej z LAWMORE na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

ZMIANA REGULAMINU

LAWMORE jest uprawnione do zmiany Regulaminu w przypadku zmian prawnych, zmiany sposobu świadczenia usług, zmiany formy działalności LAWMORE, jak również w przypadku zmian technicznych związanych ze stosowaną infrastrukturą informatyczną.

Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Serwisie informacji o zmianie.

Każda zmiana Regulaminu, o ile Użytkownik jest Konsumentem, powinna zostać przez niego potwierdzona. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu od momentu zmiany Regulaminu, zaś w pozostałym zakresie obowiązuje go wersja Regulaminu w brzmieniu aktualnym na moment świadczenia Usług na jego rzecz przez LAWMORE.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.

Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym.

Spory powstałe pomiędzy LAWMORE a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę LAWMORE.

Polityka Prywatności znajdująca się poniżej stanowi integralną część Regulaminu.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest LAWMORE Maciejewicz Jaraczewski spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-580) przy Al. J.Ch. Szucha 13/15/1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000647023; NIP: 7010632219; REGON: 36585816000000

Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email: biuro@lawmore.pl.

Lawmore wyznaczyłoInspektoraOchrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwym w szczególności mailowo przez adres e-mail: rodo@lawmore.pl oraz listownie na adres korespondencyjny: Lawmore sp. z o.o., Al. J.Ch. Szucha 13/15 lok. 1, 00-580 Warszawa.

 

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód Użytkownikalub zakres danych przesłanych przez Użytkownika za pomocą odpowiedniego formularza. Lawmore może zatem przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adresIP komputera, inne dane dobrowolnie przekazane przez danego Użytkownika.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości świadczenia Usług w zakresie w jakim nie mogą być one świadczone dla anonimowego Użytkownika.

Dane osobowe są przetwarzane przez Lawmore wnastępujących celach:

– realizacji przepisów prawa – podstawą prawną w tym przypadku jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– wykonywanie umowy zawartej z Użytkownikiem w zakresie świadczenia usług prawnych – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przez zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– wysyłanie alertów prawnych – podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub prawnie uzasadniony interes Lawmore (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– rozpatrywania składanych skarg i reklamacji oraz optymalizacji świadczeń Lawmore – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Lawmore (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;

– podejmowanie innych działań wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Lawmore ze szczególnym uwzględnieniem działań reklamowych i marketingowych – podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust.1 lit. a RODO) lub prawnie uzasadniony interes Lawmore (art. 6 ust. lit. f RODO).

Dane osobowe Użytkownikabędą przetwarzane przez czas odpowiedni dla wykazania przez Lawmore prawidłowego wykonania zobowiązań(czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń) lub w przypadku odpłatnej umowy – przez czas wynikający z przepisów rachunkowych, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. W przypadku alertów prawnych lub działań marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wysyłania alertów prawnych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości o takiej treści.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 

PROFILOWANIE

W ramach Lawmore profilowanienie jest dokonywane.

 

ODBIORCY DANYCH

Możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Użytkownika. Wówczas odbiorcami danychUżytkownikamogą być: dostawca hostingu dla Lawmore, dostawca poczty elektronicznej, operator telefoniczny, biuro rachunkowe, dostawcy systemów do zarządzania fakturami, doradcy podatkowi, notariusz, rzecznik patentowy, informatyk, współpracujący adwokaci i radcowie prawni, firmy kurierskie i pocztowe.

Dane osobowe przez nas zgromadzone mogą być także udostępnioneodpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Każdy podmiot, któremu powierzamy do przetwarzania dane osobowe Użytkownikaw oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika w oparciu o Umowę powierzenia,może przetwarzać dane osobowe Użytkownikaza pośrednictwem innego podmiotuwyłącznie na podstawie naszej uprzedniej zgody.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną przez Użytkownika dobrowolną zgodą.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Każdy Użytkownik, ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na swój temat zarówno zsystemu należącego do Lawmore, jak i z baz podmiotów, z którymi Lawmore współpracujelub współpracowało, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Lawmore na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Lawmore dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Lawmore zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Lawmore do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

INNE DANE

Lawmore może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Lawmore i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisu Lawmore. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym Lawmore. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Lawmore i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Lawmore stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkownikówprzechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Lawmore z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

Wdrożyliśmy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Jednocześnie uprzedzamy też, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących Twoją identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, rekomendujemy ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 

COOKIES

W celu prawidłowego działania Serwisu Lawmore, korzystamy z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu Lawmore, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu Lawmore – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego

Lawmore wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

Na podstawie używanych przez nas plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

Cookies Serwisu Lawmore są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

Pliki bezpośrednio generowanie przez Lawmore nie mogą być odczytywane przez inne Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty z którymi współpracujemy) mogą byćodczytane przez serwer zewnętrzny.

Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.

Przede wszystkim Użytkownik może usunąć Cookies lubwyłączyć ich zapisywanie na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki Użytkownik, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu

Cookies własne wykorzystywane są w następujących celach: uwierzytelnianie Użytkowników w ramach Serwisu Lawmore i utrzymywania sesji Użytkowników; konfiguracji Serwisu Lawmorei dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkowników; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzających Serwis Lawmore, świadczenie usług reklamowych.

Z kolei Cookies zewnętrzne wykorzystujemy w następujących celach: Google Analytics: analiza ruchu i zachowań Użytkowników na stronie internetowej Lawmore w celach statystycznych (anonimowych) oraz optymalizacji użyteczności Serwisu Lawmore; Cookies serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, twitter.com, linkedin.com: wykorzystanie funkcji interaktywnych

Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana.

 

 

facebook twitter linkedin search-icon close-icon