Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY

 

DEFINICJE

Alert – jedna z Usług, polegająca na przesyłaniu informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej dotycząca bieżących zmian w prawie; Alert może być również wysyłany w formie Newslettera (Regulamin Newslettera znajduje się poniżej)

LAWMORE/Usługodawca – podmiot świadczący Usługi, tj. LAWMORE Maciejewicz Jaraczewski spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (03-722) przy ul. Sprzecznej 4/33, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000647023; NIP: 7010632219; REGON: 36585816000000

Polityka Prywatności – dokument opisujący sposób przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych przez LAWMORE stanowiący uzupełnienie Regulaminu

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez LAWMORE

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.lawmore.pl stanowiąca własność LAWMORE

Umowa – umowa o świadczenie Usług innych niż pomoc prawna lub doradztwo biznesowe zawarta pomiędzy LAWMORE a Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników przez LAWMORE

Użytkownik – osoba korzystająca z Usług na zasadach wskazanych w Regulaminie

 

WSTĘP

Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług LAWMORE – podmiotu świadczącego Usługi związane z pomocą prawną i doradztwem biznesowym w zakresie wskazanym w Serwisie, na zasadach każdorazowo określanych indywidualnie z danym Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu, jak również Usług dotyczących Alertów oraz dostępu do Serwisu na podstawie Regulaminu.

Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.

Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie powinien on korzystać z Usług.

 

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

W celu korzystania z Usług, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu b) zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, (c) aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail).

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.

Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

LAWMORE nie zamieszcza w ramach Serwisu ofert składanych w formie elektronicznej.

Serwis oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody LAWMORE.

LAWMORE świadczy Usługi polegające na a) możliwości zapoznania się Użytkownika z zakresem działań podejmowanych przez LAWMORE w związku z prowadzoną działalnością prawniczą oraz doradztwem biznesowym, b) wysyłce Alertów, c) świadczenia pomocy prawnej oraz doradztwie biznesowym.

Regulamin stanowi podstawę do świadczenia przez LAWMORE usług o których mowa w lit. a) i b) powyżej.

Korzystanie z Serwisu nie jest bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez LAWMORE, zaś podjęcie pomocy prawnej przez LAWMORE uzależnione jest od zawarcia osobnej umowy pomiędzy LAWMORE a Użytkownikiem, w której ustalone będą wzajemne zobowiązania, wynagrodzenie LAWMORE oraz inne istotne warunki konieczne do podjęcia działań przez LAWMORE.

 

POMOC PRAWNA. DORADZTWO BIZNESOWE

W przypadku świadczenia przez LAWMORE Usług związanych ze świadczeniem pomocy prawnej lub doradztwie biznesowym zastosowanie mają postanowienia niniejszego punktu, chyba że Użytkownik wraz z LAWMORE w osobnej umowie ustalili inne zasady współpracy.

Zlecenie wykonania Usługi przez Użytkownika następuje poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny. Świadczenie Usługi jest płatne z góry.

Usługi są świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach  9-18.

Użytkownik jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego, którego dotyczy świadczona pomoc prawna lub doradztwo biznesowe, zaś w przypadku takiej konieczności również do doprecyzowania wszelkich kwestii koniecznych do prawidłowego wykonania Usługi przez LAWMORE.

Usługi dotyczące pomocy prawnej lub doradztwa biznesowego świadczone są po podpisaniu przez LAWMORE oraz Użytkownika zlecenia dokumentującego najważniejsze zobowiązania obydwu stron.

W przypadku gdy LAWMORE wysyła zlecenie do Użytkownika, w celu jego akceptacji oraz podpisania, uznaje się, że jest to oferta zawarcia umowy o świadczenie usług na warunkach określonych w zleceniu. Oferta taka jest ważna w okresie 7 dni od dnia jej wysłania przez LAWMORE, a po upływie tego czasu wygasa. W przypadku gdy Użytkownik złoży kontrofertę, do zawarcia umowy konieczna jest jednoznaczna akceptacja warunków kontroferty przez LAWMORE.

Umowa o świadczenie usługi pomocy prawnej lub doradztwa biznesowego zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty przez Użytkownika.

Klient upoważnia LAWMORE do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia faktury elektronicznej. Na żądanie Użytkownika może zostać wystawiona faktura papierowa.

LAWMORE rozpoczyna świadczenie usługi pomocy prawnej lub doradztwa biznesowego w momencie uzyskania wiedzy o zrealizowaniu przez Użytkownika płatności wynagrodzenia należnego LAWMORE.

Jeżeli wynagrodzenie LAWMORE ustalone na podstawie wstępnych ustaleń dotyczących zagadnienia prawnego lub biznesowego okaże się być znacząco niewspółmierne do koniecznego nakładu pracy lub niewystarczające do rozwiązania sytuacji prawnej lub biznesowej Użytkownika, LAWMORE zaproponuje zmianę wynagrodzenia za wykonanie Usługi. Użytkownik, który nie godzi się ze zmianą wynagrodzenia, może odstąpić od Umowy.

LAWMORE jest uprawnione do ujawnienia lub powołania się na fakt współpracy z Użytkownikiem.

LAWMORE może zlecić wykonanie Usług podwykonawcy, jeżeli nie wpłynie to na jakoś jej wykonania. LAWMORE ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje swoje zobowiązania lub którym ich wykonanie powierza.

 

ALERTY

Alert to jedna z Usług świadczonych przez LAWMORE na podstawie Regulaminu.

Alerty są przesyłane na skrzynkę poczty elektronicznej Użytkownika. Alerty są wysyłane nieregularnie, w zależności od częstotliwości zmian w prawie. LAWMORE jest wyłącznie uprawniony do oceny, czy dana zmiana w prawie wymaga sporządzenia oraz wysyłki Alertu.

Alerty nie stanowią świadczenia pomocy prawnej ani nie zawierają informacji handlowej, mają na celu informowanie Użytkowników o zmianach w przepisach, nie stanowią również oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy. Użytkownik nie jest uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z treścią alertów, o ile przedmiotowa treść nie naruszała przepisów prawa ogólnoobowiązującego.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia Usługi Alertu przez LAWMORE na jego rzecz. W tym celu Użytkownik może skontaktować się z LAWMORE za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@lawmore.pl, listownie na adres siedziby LAWMORE lub poprzez link zawarty w każdym Alercie  przesyłanym przez LAWMORE do Użytkownika.

 

REKLAMACJE

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Usług. Reklamacje można składać wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@lawmore.pl lub listownie na adres siedziby LAWMORE.

Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.

LAWMORE rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. W takim przypadku, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik dostarczył LAWMORE brakujące informacje.

Odpowiedź na reklamację LAWMORE kieruje na adres wskazany przez Użytkownika w jego zgłoszeniu reklamacyjnym lub w innej wybranej przez niego formie (telefon/adres e-mail).

 

KONSUMENCI

Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa może odstąpić od Umowy zawartej z LAWMORE na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

ZMIANA REGULAMINU

LAWMORE jest uprawnione do zmiany Regulaminu w przypadku zmian prawnych, zmiany sposobu świadczenia usług, zmiany formy działalności LAWMORE, jak również w przypadku zmian technicznych związanych ze stosowaną infrastrukturą informatyczną.

Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Serwisie informacji o zmianie.

Każda zmiana Regulaminu, o ile Użytkownik jest Konsumentem, powinna zostać przez niego potwierdzona. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu od momentu zmiany Regulaminu, zaś w pozostałym zakresie obowiązuje go wersja Regulaminu w brzmieniu aktualnym na moment świadczenia Usług na jego rzecz przez LAWMORE.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.

Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym.

Spory powstałe pomiędzy LAWMORE a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę LAWMORE.

Polityka Prywatności znajdująca się tutaj stanowi uzupełnienie Regulaminu.

 

 

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

DEFINICJE 

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu przez LAWMORE Użytkownikom informacji o nowościach wysyłka alertów prawnych, informacji o różnych wydarzeniach związanych z prawem oraz innych materiałów takich jak e-booki , a także informacji związanych z działalnością LAWMORE, w postaci listu elektronicznego, przesyłanego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail; 

Serwis – serwisów internetowy, którego administratorem jest LAWMORE, znajdujący się pod adresem internetowym: www.lawmore.pl 

LAWMORE – LAWMORE Maciejewicz Jaraczewski Spółka komandytowa (03-722) przy ul. Sprzecznej 4/33, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000647023, NIP: 7010632219, REGON: 365858160 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych; adres e-mail: biuro@lawmore.pl

Użytkownik – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usługi Newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na rzecz którego LAWMORE świadczy usługi Newslettera drogą elektroniczną. 

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA

Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez LAWMORE na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę. 

W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail). 

W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik zamawia usługę poprzez formularz dostępny w Serwisie. Z chwilą aktywowania subskrypcji za pośrednictwem linka wysyłanego na adres e-mail podany w sposób wskazany powyżej, pomiędzy LAWMORE a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.

Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera. 

Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 Administratorem danych osobowych Użytkowników jest LAWMORE. LAWMORE przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail tylko w celu świadczenia usługi Newslettera. Warunki przetwarzania danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania, reguluje Polityka Prywatności, stanowiąca część niniejszego Regulaminu, dostępna tutaj.

 

 REKLAMACJE

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługi Newslettera. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Newslettera. Reklamację należy wysyłać na adres biuro@lawmore.pl lub adres siedziby LAWMORE. 

LAWMORE rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. 

Odpowiedź na reklamację LAWMORE kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

LAWMORE może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności LAWMORE lub formy działalności LAWMORE) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Serwisu, zmiana usług). Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie Użytkownik powinien zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Newslettera ze skutkiem natychmiastowym.

 W razie sporu z LAWMORE, Użytkownik będący konsumentem, uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do LAWMORE, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które prowadzą. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym. Spory powstałe pomiędzy LAWMORE a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę LAWMORE. 

Umowy wynikające z niniejszego Regulaminu, zawierane między Użytkownikiem a LAWMORE zawierane są w języku polskim i na podstawie prawa polskiego, z zastrzeżeniem, że niniejsze zastrzeżenie nie może skutkować pozbawieniem Użytkownika będącego konsumentem ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Użytkownika.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon