Nowe Technologie i Branża IT
Milena Balcerzak
Milena Balcerzak
17 grudnia 2018

IP Box – nowa ulga podatkowa

Wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie bardzo ważne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W zakresie praw własności intelektualnej istotne znaczenie będzie miało wprowadzenie zupełnie nowego rozwiązania na gruncie prawa polskiego – tzw. IP Box. IP Box stanowi formę preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.

 

Na czym polega IP Box?

Przedsiębiorca, który uzyska kwalifikowany dochód z tytułu wskazanych w ustawie praw własności intelektualnej będzie miał możliwość  skorzystania z preferencyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 5%. Uprawnienie będzie dotyczyło dochodów uzyskiwanych przez podatnika z tytułu praw własności intelektualnej (podlegających ochronie prawnej), których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z takich praw w ramach umowy licencyjnej. Czyli ulgowa stawka będzie dotyczyła dochodu z tytułu tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

 

Jakich praw dotyczy IP Box?

Nowa stawka dotyczy dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ustawodawca enumeratywnie wymienia, jakie są to prawa, a mianowicie:

1)  patent,

2)  prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)  prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)  prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)  dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)  prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)  wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin

8)  autorskie prawo do programu komputerowego.

I tutaj bardzo ważna uwaga, chodzi tu o prawa, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej!

 

Co to jest dochód kwalifikowany?

Dochód kwalifikowany będzie stanowił m.in. dochód osiągnięty z tytułu należności lub opłat licencyjnych, innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży takiego prawa lub dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Uprawnienie do skorzystania z przedmiotowej ulgi będzie również możliwe w przypadku płatnika, który zakupi kwalifikowane prawo własności intelektualnej i będzie ponosił związane z nim wydatki w zakresie ulepszania i rozwoju tego prawa.

 

Posłowie

Wprowadzenie takiej ulgi wynika z wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwojowej (OECD) obejmujących sposób budowania ulgi w oparciu o tzw. podejście nexus (Modified Nexus Approach). Zgodnie z powyższą zasadą skorzystanie z preferencyjnej formy opodatkowania przychodów z tytułu praw własności intelektualnej jest możliwe w takim zakresie, w jakim dane IP generujące przychody, jest efektem prac badawczo – rozwojowych (B+R).

Podatnik celem skorzystania z zaproponowanej ulgi ma zatem przede wszystkim obowiązek prowadzenia działalności B+R związanej bezpośrednio z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Zaproponowana ulga podatkowa jest już powszechnie stosowana w innych krajach europejskich, przykładowo w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburgu, Francji, gdzie funkcjonuje jednocześnie pod różnymi nazwami: Knowledge Development BoxPatent Box czy Intellectual Property Box.

IP Box jest jednocześnie przejawem realizacji opracowanego w 2016 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokumentu o wdzięcznej nazwie Biała Księga Innowacji. Celem księgi było stworzenie w Polsce środowiska, wspierającego rozwój innowacji, zarówno w wymiarze prawnym, instytucjonalnym, jak i organizacyjnym. Zaproponowana ulga podatkowa w postaci IP Box stanowi również formę implementacji rozwiązań podnoszących atrakcyjność mechanizmów podatkowych w tym zakresie.

 

Ps. Chcesz widzieć więcej o IP Box? Zapraszamy do lektury naszych innych artykułów o tej tematyce: tutaj i tutaj

Podziel się

Artykuły

W majowym wydaniu naszego newslettera, poruszone zostały następujące tematy: Zmiany w prawie i interpretacje: Ulga

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon