Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ LAWMORE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia za wyjątkiem soboty, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który korzysta z Serwisu lub Usług w sprawach zawodowych lub zarobkowych

Kontakt – Usługodawca i Klient mogą porozumiewać się następującymi sposobami: (a) drogą elektroniczną pod adresem e-mail biuro@lawmore.pl lub przez dedykowaną zakładkę strony internetowej o nazwie „Kontakt”, (b) telefonicznie pod numerem: 533-315-154, (c) listownie na adres siedziby LAWMORE.

LAWMORE – wykonawca Usług, tj. LAWMORE spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-580), Al. J. Ch. Szucha 13/15 lok.1 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000524506, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zidentyfikowaną nadanym jej numerem statystycznym REGON 147428310, kapitał zakładowy: 15.000 zł

Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego, dostępny pod adresem: http://lawmore.pl/regulamin/, stanowiący ogólne warunki Umowy zawieranej między Stronami w celu wykonania Usługi.

Serwis – serwis internetowy LAWMORE dostępny na stronie internetowej www.lawmore.pl, którego właścicielem jest LAWMORE

Strony – Klient i Usługodawca

Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Klientem a LAWMORE, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem

Usługa – rozwiązanie zagadnienia prawnego lub biznesowego przekazanego przez Klienta drogą elektroniczną, na podstawie informacji o stanie faktycznym udzielonej przez Klienta oraz zasad określonych w Regulaminie

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez LAWMORE oraz Usługi, chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej

Usługodawca – inaczej LAWMORE

Zlecenie – dokument sporządzany przez Strony elektronicznie na podstawie przesłanego przez LAWMORE formularza, określający szczególne warunki Usługi

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, Usług oraz prawa i obowiązku Stron w ich współpracy i stanowi ogólne warunki Umów. Wszelkie zlecenie wykonania Usługi LAWMORE dokonane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, podlega warunkom niniejszego Regulaminu, chyba że Strony ustanowią szczególne warunki.
Warunkiem korzystania z jakichkolwiek usług jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem Umowy na stronie Serwisu, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
W celu korzystania z Serwisu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Informacje zawarte w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Kontakt telefoniczny i elektroniczny odbywa się w Dni Robocze.

II ŚWIADCZENIE USŁUG

Zlecenie wykonania Usługi przez Klienta następuje poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny. Świadczenie Usługi jest płatne z góry. Usługi świadczone są w Dni Robocze, chyba że Strony postanowią inaczej.
W celu skutecznego zlecenia wykonania Usługi oraz poprawnego jej wykonania przez LAWMORE, zagadnienie prawne lub biznesowe powinno zostać przedstawione przez Klienta w sposób wyczerpujący, zaś w razie wątpliwości wykonawcy Usługi – Klient powinien niezwłocznie doprecyzować okoliczności wskazane w zapytaniu. Przyjęcie Usługi do realizacji zależne jest od udzielenia przez Klienta potrzebnych informacji.
Po doprecyzowaniu istotnych szczegółów Usługi, LAWMORE przedstawia Klientowi dokument Zlecenia stanowiący szczególne warunku Umowy.
Przedstawienie Klientowi gotowego dokumentu Zlecenia, zawierającego co najmniej wycenę wynagrodzenia za Usługę, sposób i termin zapłaty oraz czas wykonania Usługi, stanowi ofertę LAWMORE ważną przez 7 (siedem) Dni Roboczych. Klient przyjmuje ofertę, wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu, poprzez uiszczenie ustalonego przez Strony wynagrodzenia na rzecz LAWMORE. Jeżeli w terminie 7-dniowym o którym mowa w zdaniu pierwszym Klient nie przyjmie oferty, jest ona anulowana przez LAWMORE po upływie tego okresu, chyba że Strony postanowią inaczej.
Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta między Stronami w chwili przyjęcia oferty przez Klienta na czas znaczony wykonania Usługi wskazany w Zleceniu. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie przez Usługodawcę drugiej Stronie treści zawieranej Umowy następuje elektronicznie, poprzez pocztę mailową w formie potwierdzonego przez Strony Zlecenia.
Klient godząc się na wycenę wynagrodzenia, upoważnia LAWMORE do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury. Na żądanie Klienta wystawiana jest faktura papierowa.
Przesłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na adres e-mail osoby prowadzącej Zlecenie lub powzięcie przez tę osobę informacji o uiszczeniu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest momentem przyjęcia Zlecenia do realizacji przez wykonawcę.
Jeżeli `Klient w terminie 4 (czterech) Dni roboczych nie uiści wynagrodzenia określonego w ofercie, LAWMORE anuluje ofertę, chyba że Strony postanowią inaczej.
Jeżeli charakter i zakres Usługi określonej na podstawie wstępnych ustaleń zagadnienia prawnego lub biznesowego dokonanego przez Klienta, okaże się być znacząco niewspółmierny do koniecznego nakładu pracy lub być niewystarczający dla rozwiązania sytuacji prawnej lub biznesowej Klienta, LAWMORE zaproponuje zmianę wyceny wynagrodzenia za wykonanie Usługi. Klient, który nie godzi się ze zmianą wynagrodzenia, może od Umowy odstąpić.
Usługa wykonywana jest w docelowej formie załącznika do wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres poczty e-mail wskazanej przez Klienta w Zleceniu. Na żądanie Klienta, może otrzymać on również opracowanie Usługi jako dokument w formie papierowej, przesłany listem poleconym na wskazany przez Klienta adres pocztowy.

LAWMORE jest uprawnione do ujawnienia lub powołania się na fakt współpracy z Klientem, o ile Strony nie postanowią inaczej.
Dopóki przedmiot Zlecenia nie został ukończony, Klient może w każdej chwili od Umowy odstąpić zgodnie z art. 644 kodeksu cywilnego.
LAWMORE może zlecić wykonanie Usługi podwykonawcy, jeżeli nie wpłynie to na jej jakość. LAWMORE ponosi wobec Klienta odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje swoje zobowiązania lub którym ich wykonanie powierza.
Klient po otrzymaniu przedmiotu Usługi może zwrócić się do Usługodawcy w kwestii wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości, pozostających w bezpośrednim związku z zakresem Zlecenia. Wyjaśnienia sporządzane są niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od otrzymania takiego zapytania przez LAWMORE.

III PRAWA AUTORSKIE

LAWMORE wykonując Usługę nie przenosi na Klienta majątkowych praw autorskich do wszelkich treści mu udostępnionych. Klient nie może, bez pisemnej zgody LAWMORE, rozporządzać nimi na żadnym polu eksploatacji, szczególnie nie może ich zwielokrotniać ani udostępniać ich w sieci Internet, chyba że z natury przedmiotu Zlecenia wynika konieczność jego udostępnienia osobom trzecim. Udostępnienie takie dozwolone jest w ograniczonym zakresie, do osób, które pozostają w bezpośrednim związku gospodarczym, handlowym lub prawnym z Klientem.

IV REKLAMACJE i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

LAWMORE dokłada wszelkich starań aby usługi były wykonywane bez zastrzeżeń, jednakże w razie niespełnienia oczekiwań Klienta, ma prawo on złożyć reklamację.
Klient może złożyć reklamację przesyłając LAWMORE zastrzeżenia oraz określenie roszczeń wraz z ich uzasadnieniem na adres e-mail biuro@lawmore.pl lub listownie na adres siedziby LAWMORE.
Zgłaszający reklamację otrzymuje niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę informację o sposobie jej załatwienia na adres e-mail, z którego zostało otrzymane zgłoszenie reklamacyjne.
Rękojmia za wady Usługi między LAWMORE a Klientem niebędącym Konsumentem, zostaje wyłączona.
LAWMORE nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Klienta podjętych na podstawie Usługi, w szczególności powstałe na skutek nieprawidłowo przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego dotyczącego przedmiotu Usługi.
LAWMORE ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę poniesioną przez Klienta bezpośrednio w wyniku naruszenia przez LAWMORE przepisów prawa obowiązującego w Polsce albo postanowień Regulaminu. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego z winy z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej poniesionej przez Klienta.

V POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG I KONSUMENTÓW

Konsumentowi nie przysługuje 14-dniowe prawo odstąpienia od Umowy, jako umowy służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Usługodawcy albo zaprzestania ich używania. Umowa o świadczenie usługi interaktywnego formularza zawierana jest w chwili jego skutecznego wysłania do Usługodawcy poprzez aktywowanie przycisku „Wyślij”. Klient może zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn technicznych (modernizacja Serwisu i zmiana świadczenia usług), organizacyjnych (restrukturyzacja LAWMORE) lub prawnych (zmiana powszechnie obowiązującego w Polsce prawa). Regulamin wchodzi w życie 14 dni od dnia jego ogłoszenia na Serwisie. Klienta obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia, w którym zlecił wykonanie Usługi.
W razie sporu z Usługodawcą, Klient może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do LAWMORE, w zależności od woli Klienta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy LAWMORE a Klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Polityka Prywatności, znajdująca się poniżej, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Data wejścia w życie Regulaminu: 25 grudnia 2014 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI LAWMORE

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu LAWMORE z dnia 25 grudnia 2014 r. (Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

I DANE OSOBOWE

Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę (tj. LAWMORE spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kobielska 23 lok.220 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000524506, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zidentyfikowaną nadanym jej numerem statystycznym REGON 147428310), który jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych danych przez Klienta, a następnie przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy lub mailowo przez Klienta. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania/dostawy, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) realizacji Zlecenia, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, (c) działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Usługodawcę.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy Klient, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta, którego dane dotyczą lub też, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę danych albo osób, których dane dotyczą.
Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zlecenia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (firmie świadczącej usługi księgowe dla Usługodawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.
Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: (a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Usługodawcy, (b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, (c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisu i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

II BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Klienta w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

III COOKIES

W celu prawidłowego działania Serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania.
Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Usługodawcy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
Klient może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.
Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta w Serwisu i utrzymywania sesji Klienta; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta, takie jak: rozpoznanie urządzenia Klienta, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania ze Serwisu; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.
Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, twitter.com, linkedin.com i instagram.com, plus.google.com.
Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.