News
Aleksandra Maciejewicz
Aleksandra Maciejewicz
6 marca 2020

Fałszywe wezwanie z Urzędu Patentowego

Nasz klient otrzymał niedawno wezwanie, skierowane do niego przez rzekomy „Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej”, wskazujące, iż udzielone zostało mu prawo ochronne na znak towarowy i wzywające do dokonania opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za publikację o udzielonym prawie ochronnym.

wezwanie

Niestety, pismo to pochodzi od oszusta.

Wezwania do zapłaty, wysyłane przez podmioty prywatne, nie mające nic wspólnego z Urzędem Patentowym RP, nie są niestety niczym nowym. Jednak jeszcze do niedawna pisma takie łatwo było zidentyfikować jako wyłudzające zapłatę, ponieważ posługiwały się one nazwami, które jednak z Urzędem Patentowym nie miały nic wspólnego (przykładowo: „Rejestr Krajowych Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych” albo „European Patent and Trademark Register”).

Aktualnie, oszuści już nie tylko tworzą dokumenty niezwykle przypominające pisma z Urzędu Patentowego, ale również „podszywają” się pod sam Urząd – posługują się wprost jego nazwą, jak również danymi kontaktowymi i godłem. Jednocześnie w pismach takich, wykorzystywane są dane osób faktycznie w pracujących w Urzędzie.

Co zatem powinno wzbudzić naszą czujność?

Może to być w szczególności kwota opłaty „urzędowej”. W znanych nam fałszywych wezwaniach, kwota ta znacznie różniła się od wysokości opłat ustalonych w odpowiednich aktach prawnych. Dodatkowo, podstawy prawne wskazywane w tego rodzaju pismach również były błędne albo np. wskazywany był jako podstawa prawna przepis już dawno uchylony. Ponadto, wskazany w takim wezwaniu rachunek bankowy, na który należy dokonać opłat, był niezgodny z tym, który wskazuje Urząd Patentowy na swojej oficjalnej stronie internetowej. Co więcej, termin na uiszczenie płatności wskazany w wezwaniu również nie pokrywał się z tym wynikającym z przepisów. Mianowicie podmiot zgłaszający znak wzywany był do uiszczenia opłaty w terminie 14 dni, zaś zgodnie z art. 224 ustawy Prawo własności przemysłowej, termin taki wynosi 3 miesiące od daty doręczenia wezwania.

Czujność powinien również wzbudzić fakt, że pismo nie zostało nadane listem poleconym, zaś pisma z Urzędu w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, nigdy nie są wysyłane listem zwykłym.

Pamiętajmy również, że Urząd Patentowy nie wezwie nas do uiszczenia opłat z tytułu udzielonego prawa ochronnego wcześniej niż po upływie okresu sprzeciwowego, który trwa, zgodnie z przepisami, 3 miesiące od dnia ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Nasz klient otrzymał wezwanie miesiąc po publikacji znaku w tym Biuletynie.

 

Aktualna sytuacja prowadzi do wniosku, że każde wezwanie do uiszczenia opłat urzędowych powinno podlegać dokładnej weryfikacji.

Podziel się

Artykuły

Startupy, niezależnie od ich branży, formy prawnej czy wielkości, od samego początku stają przed koniecznością

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon