News
Aleksandra Maciejewicz
Aleksandra Maciejewicz
6 marca 2020

Fałszywe wezwanie z Urzędu Patentowego

Nasz klient otrzymał niedawno wezwanie, skierowane do niego przez rzekomy „Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej”, wskazujące, iż udzielone zostało mu prawo ochronne na znak towarowy i wzywające do dokonania opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za publikację o udzielonym prawie ochronnym.

wezwanie

Niestety, pismo to pochodzi od oszusta.

Wezwania do zapłaty, wysyłane przez podmioty prywatne, nie mające nic wspólnego z Urzędem Patentowym RP, nie są niestety niczym nowym. Jednak jeszcze do niedawna pisma takie łatwo było zidentyfikować jako wyłudzające zapłatę, ponieważ posługiwały się one nazwami, które jednak z Urzędem Patentowym nie miały nic wspólnego (przykładowo: „Rejestr Krajowych Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych” albo „European Patent and Trademark Register”).

Aktualnie, oszuści już nie tylko tworzą dokumenty niezwykle przypominające pisma z Urzędu Patentowego, ale również „podszywają” się pod sam Urząd – posługują się wprost jego nazwą, jak również danymi kontaktowymi i godłem. Jednocześnie w pismach takich, wykorzystywane są dane osób faktycznie w pracujących w Urzędzie.

Co zatem powinno wzbudzić naszą czujność?

Może to być w szczególności kwota opłaty „urzędowej”. W znanych nam fałszywych wezwaniach, kwota ta znacznie różniła się od wysokości opłat ustalonych w odpowiednich aktach prawnych. Dodatkowo, podstawy prawne wskazywane w tego rodzaju pismach również były błędne albo np. wskazywany był jako podstawa prawna przepis już dawno uchylony. Ponadto, wskazany w takim wezwaniu rachunek bankowy, na który należy dokonać opłat, był niezgodny z tym, który wskazuje Urząd Patentowy na swojej oficjalnej stronie internetowej. Co więcej, termin na uiszczenie płatności wskazany w wezwaniu również nie pokrywał się z tym wynikającym z przepisów. Mianowicie podmiot zgłaszający znak wzywany był do uiszczenia opłaty w terminie 14 dni, zaś zgodnie z art. 224 ustawy Prawo własności przemysłowej, termin taki wynosi 3 miesiące od daty doręczenia wezwania.

Czujność powinien również wzbudzić fakt, że pismo nie zostało nadane listem poleconym, zaś pisma z Urzędu w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, nigdy nie są wysyłane listem zwykłym.

Pamiętajmy również, że Urząd Patentowy nie wezwie nas do uiszczenia opłat z tytułu udzielonego prawa ochronnego wcześniej niż po upływie okresu sprzeciwowego, który trwa, zgodnie z przepisami, 3 miesiące od dnia ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Nasz klient otrzymał wezwanie miesiąc po publikacji znaku w tym Biuletynie.

 

Aktualna sytuacja prowadzi do wniosku, że każde wezwanie do uiszczenia opłat urzędowych powinno podlegać dokładnej weryfikacji.

Podziel się

Artykuły

facebook twitter linkedin search-icon close-icon