News
Natalia Smolińska
Natalia Smolińska
20 czerwca 2023

Umowa B2B na co uważać? błędy, które mogą dużo kosztować

Pułapki umowy B2B:

 • Brak ochrony pracowniczej: Pracując na umowie B2B, nie korzystasz z ochrony, jaką zapewnia Kodeks Pracy, w tym m.in. urlopy, odprawy, czy ograniczenia odpowiedzialności za szkody. To oznacza większe ryzyko i mniejsze bezpieczeństwo socjalne.
 • Kwestie podatkowe i ubezpieczeniowe: Wybierając samozatrudnienie, często można natrafić na ograniczenia w dostępie do preferencyjnych form opodatkowania (np. podatek liniowy, ryczałt), szczególnie jeśli twoje usługi są świadczone na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy. Ponadto, pełne obciążenia ZUS zaczynają obowiązywać po okresie początkowych ulg, co może znacznie zwiększyć miesięczne koszty prowadzenia działalności.
 • Ryzyko „pozornej” działalności gospodarczej: Jeżeli warunki pracy na umowie B2B przypominają tradycyjny stosunek pracy, tj. praca w określonych godzinach i miejscu pod kierownictwem pracodawcy, istnieje ryzyko kwalifikacji takiego układu jako stosunek pracy przez organy podatkowe czy ZUS. To może prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji finansowych i prawnych.
 • Wpływ na zdolność kredytową: Samozatrudnienie może negatywnie wpływać na zdolność kredytową, ponieważ banki często preferują stałe umowy o pracę jako bardziej stabilne źródło dochodu.
 • Obowiązek VAT: Po przekroczeniu limitu przychodów zostajesz automatycznie płatnikiem VAT, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi. To może być szczególnie problematyczne, gdy współpracujesz z podmiotami zwolnionymi z VAT, co zwiększa koszty dla odbiorcy twoich usług.
 • Zarządzanie jako pułapka: Na wyższych stanowiskach menedżerskich samozatrudnienie może nie przynosić oczekiwanych korzyści podatkowych ze względu na charakter świadczonych usług, które mogą być traktowane jak typowe obowiązki pracownicze.

 Umowa B2B klauzule do omówienia

W umowach B2B klauzule służą zarówno do określenia warunków współpracy, jak i ochrony interesów obu stron. Oto przykładowe klauzule, które mogą być zawarte w tego rodzaju umowach:

 • Klauzula zakresu prac – szczegółowo określa rodzaj i zakres usług lub produktów, które będą dostarczane.
 • Klauzula cenowa – określa warunki płatności, w tym terminy, metody płatności, ewentualne rabaty oraz konsekwencje braku płatności.
 • Klauzula konkurencyjności – zakazuje jednej lub obu stron podejmowania działań konkurencyjnych względem drugiej strony.
 • Klauzula wyłączności – zobowiązuje jedną ze stron do korzystania wyłącznie z usług lub produktów drugiej strony.
 • Klauzula poufności – nakłada na obie strony obowiązek nieujawniania informacji uzyskanych w trakcie współpracy.
 • Klauzula o prawach własności intelektualnej – określa, kto jest właścicielem praw intelektualnych wynikających z projektu.
 • Klauzula dotycząca rozwiązywania sporów – wskazuje metody rozwiązywania ewentualnych konfliktów, np. arbitraż, mediacja.
 • Klauzula o modyfikacjach umowy – określa procedury wprowadzania zmian do umowy.
 • Klauzula o siłę wyższą – zwalnia strony z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie warunków umowy w wyniku działań siły wyższej, np. klęsk naturalnych.
 • Klauzula o rozwiązaniu umowy – definiuje warunki, na jakich strony mogą rozwiązać umowę przed czasem.
 • Klauzula gwarancyjna – określa zobowiązania jednej ze stron dotyczące jakości dostarczonych produktów lub usług oraz ewentualne środki naprawcze.

Podsumowanie

Umowa B2B może oferować znaczące korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla firm korzystających z ich usług. Ważne jest jednak, aby przed podpisaniem umowy dokładnie przeanalizować jej warunki i potencjalne ryzyka.

Podziel się

Artykuły

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon