Branża Kreatywna
Paula Pul
Paula Pul
28 lipca 2013

Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych [część I]

Wielu przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w internecie nie zdaje sobie sprawy, jak ważnym jest właściwe sformułowanie regulaminu sklepu internetowego. Duża część prowadzących sprzedaż w sieci stosuje niedozwolone klauzule umowne. Czym są wspomniane niedozwolone klauzule umowne? W tym cyklu artykułów postaram się Wam bardziej przybliżyć ten temat, istotny zarówno dla właścicieli, jak i klientów sklepów internetowych.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego niedozwolone klauzule umowne to takie postanowienia umowy, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem, a kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się w odniesieniu do momentu, w którym umowa została zawarta, a pod uwagę bierze się również okoliczności jej zawarcia.

W Polskim systemie prawnym nie istnieje zamknięty katalog klauzul niedozwolonych. Obowiązujący kodeks cywilny wskazuje jednak zbiór przykładowych zapisów, które w razie wątpliwości są uznawane za niedozwolone.

Należą do nich klauzule, które:

 1. wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie,
 2. wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
 3. wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z      wierzytelnością drugiej strony,
 4. przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed  zawarciem umowy,
 5. zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków      wynikających z umowy bez zgody konsumenta,
 6. uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości  dalszych umów podobnego rodzaju,
 7. uzależniają  zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, nie mającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,
 8. uzależniają  spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta      konsumenta,
 9. przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy,
 10. uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie,
 11. przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności      świadczenia z umową,
 12. wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie      spełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania,
 13. przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy,
 14. pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia,
 15. zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy      zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego      terminu wypowiedzenia,
 16. nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek      rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,
 17. nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy,      obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego,
 18. stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument,      dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego      oświadczenia,
 19. przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany,      bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia,
 20. przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa      odstąpienia od umowy,
 21. uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub      przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę      odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych      formalności,
 22. przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub      nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta,
 23. wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu      polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także      narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest      miejscowo właściwy.

Powyższa lista zawiera jedynie część klauzul niedozwolonych, w związku z czym bez wątpienia może ona zostać rozszerzona o inne, rzadziej występujące na rynku.

Warto o tym pamiętać konstruując swój własny regulamin sklepu internetowego. Może to w przyszłości bardzo wpłynąć na dalsze funkcjonowanie firmy, zarówno w pozytywny, jak i ten negatywny sposób.

Czytaj więcej na ten temat.

Podziel się

Artykuły

W majowym wydaniu naszego newslettera, poruszone zostały następujące tematy: Zmiany w prawie i interpretacje: Ulga

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon