Branża Kreatywna
Bartłomiej Serafinowicz
Bartłomiej Serafinowicz
12 stycznia 2021

Umowa o dzieło – obowiązek zgłoszenia do ZUS

Tarcze antykryzysowe wprowadzane w związku z panującą pandemią to nie tylko obostrzenia, czy pomoc finansowa dla przedsiębiorców, lecz również zmiany wielu różnych przepisów. Jedna ze zmian, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku wydaje się być bardzo istotna z praktycznego punktu widzenia – tego dnia w zaczął obowiązywać nakaz informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

 

JAKIE UMOWY NIE WYMAGAJĄ ZGŁOSZENIA

 

Mając na uwadze konstrukcję przyjętą w przepisach nie jest koniecznym zgłaszanie następujących umów o dzieło:

  • Zawartych z pracownikiem danego podmiotu;
  • Wykonywanych na rzecz pracodawcy, które zostały zawarte z innym podmiotem;
  • Zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, o ile świadczone usługi wchodzą w zakres tej działalności.

Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem władz uzasadnieniem dla wprowadzenia obowiązku zgłaszania umów o dzieło do ZUS, który następnie prowadzi ich rejestr jest umożliwienie ochrony osób „zatrudnionych” na tej podstawie oraz ułatwienie udzielania im pomocy w sytuacjach kryzysowych takich jak szalejąca obecnie pandemia.

Pamiętać jednak należy, że ZUS jest uprawniony do weryfikowania, czy dana umowa w istocie jest umową o dzieło, czy też zakwalifikować ją należy jako umowę zlecenia. Ma to o tyle duże znaczenie, że umowy zlecenia są oskładkowane, a co za tym idzie podmiot zlecający ponosi wyższe koszty związane z umową. W związku z tym każdy podmiot który zawiera takie umowy powinien dokonać ich weryfikacji, w szczególności w zakresie tego czy faktycznie są to umowy rezultatu, nie zaś starannego działania.

 

JAK ZGŁOSIĆ

 

Samo zgłaszanie umów o dzieło do ZUS nie jest skomplikowane – należy wypełnić formularz oraz przesłać go do ZUS pocztą lub przy wykorzystaniu Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Istotnym jest przy tym zachowanie wynikającego z przepisów terminu zgłoszenia wynoszącego 7 dni.

Podziel się

Artykuły

W majowym wydaniu naszego newslettera, poruszone zostały następujące tematy: Zmiany w prawie i interpretacje: Ulga

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon