Obsługa korporacyjna
Bartłomiej Serafinowicz
Bartłomiej Serafinowicz
11 sierpnia 2023

Przepisy prawne dotyczące umowy franczyzy

Czym jest umowa licencyjna na oprogramowanie?

31 lipca do konsultacji publicznych skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej. Projekt ten ma na celu dokonanie bardzo istotnej zmiany – wprowadzenie nowej umowy nazwanej – Umowy Franczyzy.

Do tej pory w Polsce nie istniała regulacja dotycząca tego typu relacji, a wszelkie umowy franczyzowe były zawierane w ramach swobody umów (były to tzw. umowy nienazwane).Trwające prace legislacyjne mają doprowadzić do ustalenia jednoznacznych ram umów franczyzowych oraz zabezpieczyć interesy franczyzobiorców, jako zwykle słabszej strony umowy. Zgodnie z założeniami projektu umowa franczyzy będzie wymagała zachowania formy dokumentowej pod rygorem nieważności, a jej przedmiotem będzie zobowiązanie franczyzodawcy do udostępnienia franczyzobiorcy do korzystania za wynagrodzeniem koncepcji lub techniki prowadzenia działalności gospodarczej oraz rzeczy lub praw służących wykonywaniu tej działalności (np. znaków towarowych, patentów, nazwy przedsiębiorstwa) oraz zobowiązanie franczyzobiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach franczyzy.

Ponadto zgodnie z projektem:
:negative_squared_cross_mark: nie mniej niż na 14 dni przed zawarciem umowy franczyzy franczyzodawca będzie musiał udostępnić franczyzobiorcy wzorzec umowy oraz dokument informacyjny (zawierający m.in. opis działalności franczyzobiorcy, liczbę zawartych umów franczyzy według stanu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego, sposób ustalania wynagrodzenia franczyzodawcy, informację o szacunkowych wydatkach związanych z rozpoczęciem wykonywania umowy przez franczyzobiorcę, informację o karach umownych i sposobie ich obliczania, informację o ewentualnie istniejącym zakazie konkurencji);
:negative_squared_cross_mark: jeśli nie dojdzie do przekazania dokumentu informacyjnego, franczyzobiorca będzie mógł wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym (przy zachowaniu 30 dniowego terminu od uzyskania wiedzy o danych okolicznościach oraz przypuszczeniu, że należyte poinformowanie franczyzobiorcy skutkowałoby nie zawarciem umowy franczyzy);
:negative_squared_cross_mark: franczyzodawca co do zasady będzie ponosić odpowiedzialność za szkodę franczyzobiorcy powstałą w związku z przedstawieniem nierzetelnych lub nieprawdziwych informacji w dokumencie informacyjnym;
:negative_squared_cross_mark: umowa franczyzy zawarta na czas nieokreślony będzie mogła być wypowiedziana przy zachowaniu terminów ustawowych (w przypadku franczyzobiorcy, na trzy miesiące naprzód, w przypadku franczyzodawcy, na sześć miesięcy naprzód).

Co istotne projekt, nijako przy okazji wprowadza bardzo istotną nowelizację PWP. Zmiana ma dotyczyć formy umowy licencyjnej – zastrzeżoną pod rygorem nieważności formę pisemną ma zastąpić forma dokumentowa.

Proponowane zmiany mają na celu zabezpieczenie interesów franczyzobiorców. Do uchwalenia nowelizacji jeszcze daleka droga, warto zatem śledzić ewentualne zmiany w projekcie oraz propozycje zgłaszane przez uczestników procesu legislacyjnego.

Podziel się

Artykuły

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon