Startupy
Adrianna Krzysztofik
Adrianna Krzysztofik
3 lipca 2024

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W BRANŻY IT

Współczesna gospodarka opiera się na innowacjach technologicznych, które napędzają rozwój przemysłu informatycznego. W dynamicznie rozwijającej się branży technologii informacyjnych, prawa własności intelektualnej odgrywają bardzo istotną rolę w ochronie innowacji. Każdego dnia powstają nowe aplikacje, systemy oraz innowacyjne rozwiązania, które kształtują naszą rzeczywistość, przez co zapewnienie odpowiednich mechanizmów ochronnych dla twórców i firm stawiających na innowacyjność staje się nie tylko priorytetem, ale wręcz koniecznością. Prawa własności intelektualnej obejmują szerokie spektrum, od patentów na nowatorskie wynalazki, przez prawa autorskie chroniące oprogramowanie, po znaki towarowe zabezpieczające markę i renomę firm. Bez odpowiednich mechanizmów ochronnych, innowacyjne firmy mogłyby nie być w stanie czerpać pełnych korzyści z owoców swojej pracy, co mogłoby hamować postęp technologiczny.

Poznaj naszą ofertę: obsługa prawna IT

 

Co wchodzi w zakres praw własności intelektualnej dla programistów?

Własność intelektualna w odniesieniu do programistów to przede wszystkim prawa autorskie do programów komputerowych, ale też know-how, czy nawet wynalazki wspomagane komputerowo (sam program komputerowy jako taki już nie). Pamiętajmy, że kod źródłowy, algorytmy czy inne informacje techniczne mogą być chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa. Jeżeli zaś będą utrwalone już w konkretnej postaci, również być może jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Dodatkowo, w przypadku szczególnie oryginalnej nazwy np. aplikacji być może możliwa byłaby jej rejestracja jako znaku towarowego.

Programiści często korzystają z kombinacji różnych form ochrony własności intelektualnej, aby zapewnić kompleksową ochronę swoich produktów. Należy również pamiętać, jako programista, także o respektowaniu praw innych. Oznacza to, że należy być świadomym ograniczeń w korzystaniu z cudzych programów, bibliotek czy fragmentów kodu.

Prawa autorskie na oprogramowanie

Oprogramowanie komputerowe podlega ochronie prawnoautorskiej na podobnych zasadach jak utwory literackie. Kluczowe aspekty tej ochrony obejmują:

 • zakres ochrony – np. prawo autorskie nie obejmuje ochrony idei i zasad będących podstawą programu, ale ochronie już mogą podlegać chociażby graficzne interfejsy użytkownika w aplikacjach,
 • prawa majątkowe, które obejmuję prawo do zwielokrotniania programu, wprowadzania zmian oraz rozpowszechniania. Te prawa pozwalają twórcy kontrolować wykorzystanie i dystrybucję oprogramowania,
 • licencjonowanie, czyli sytuacja, w której korzystanie z oprogramowania wymaga uzyskania licencji od uprawnionego podmiotu,
 • ochrona prawna. Naruszenie praw autorskich do programu może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną,
 • Bazy danych. W kontekście programów komputerowych możemy tez mówić o bazach danych, np. jako elemencie programu, jeśli stanowią integralną część jego struktury, albo jako odrębny przedmiot ochrony, jeśli spełniają kryteria twórczości lub są chronione prawem sui generis do baz danych.

Warto pamiętać, że ochrona prawnoautorska powstaje automatycznie w momencie stworzenia programu, bez konieczności rejestracji. Co ważne, dla skutecznego przeniesienia praw majątkowych wymagana jest forma pisemna umowy.

Pamiętajmy też, że ochrona programu komputerowego w świetle przepisów prawa autorskiego ma pewne praktyczne ograniczenia. Chociażby w zakresie braku ochrony prawnej funkcjonalności oprogramowania.

Ochrona własności intelektualnej w IT jest niezbędna dla zabezpieczenia innowacji i konkurencyjności na rynku.

Ważne jest nie tylko zapewnienie przeniesienia lub ochrony w umowach (w zależności od tego, po czyjej stronie jesteśmy), ale również ustalenie procedury w przypadku zakończenia umowy, wprowadzenie obowiązku zachowania poufności czy wprowadzenie zakazu konkurencji.

Licencje w branży IT są nieodzownym narzędziem ochrony praw własności intelektualnej, zapewniającym twórcom oprogramowania kontrolę nad sposobem korzystania z ich produktów. Np. licencje open source, umożliwiają swobodny dostęp do kodu źródłowego, co sprzyja innowacjom i współpracy w społeczności deweloperów. Decyzja o korzystaniu z rozwiązań open source może przynieść korzyści w postaci obniżenia kosztów i przyspieszenia rozwoju, choć może wiązać się również z pewnymi ograniczeniami, takimi jak konieczność udostępniania własnych modyfikacji. Z perspektywy biznesowej, odpowiednie umowy licencyjne mogą zwiększyć wartość produktów IT, minimalizować ryzyko prawne i wspierać innowacje poprzez jasno określone prawa i obowiązki stron.

Licencje open source

Licencje open source to specjalne rodzaje licencji, które zwykle pozwalają użytkownikom na swobodne korzystanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie oprogramowania, choć zakres tych uprawnień lub też narzuconych nakazów może się różnić w zależności od konkretnej licencji. Głównym celem tych licencji jest wspieranie współpracy i dzielenie się wiedzą w społeczności programistów.

Licencje te, to często narzędzia wspierające rozwój oprogramowania w sposób otwarty i transparentny, które umożliwiają użytkownikom m.in. poprawianie programów i dostosowywanie ich do własnych potrzeb. Wybierając odpowiednią licencję open source, można korzystać z licznych korzyści płynących z tego modelu, jednocześnie wspierając społeczność programistyczną.

W przypadku licencji open source, kod źródłowy oprogramowania zwykle jest dostępny publicznie. Każdy może go zobaczyć, zmienić i udostępnić innym. Dzięki temu programy open source są często rozwijane przez wielu programistów na całym świecie, co prowadzi do szybszych usprawnień i napraw błędów. Ale też konkretny rodzaj licencji może pozwalać na pewien rodzaj kontroli nad dystrybucją kodu, wszystko zależy od tego jaką licencję wybierzesz dla projektu.

Zobacz więcej: czym jest licencja Open Source

Umowy licencyjne

Umowa licencyjna jest kluczowym narzędziem prawnym w branży technologii informacyjnych regulującym zasady korzystania z oprogramowania lub innych produktów stanowiących utwory. Dzięki umowie licencyjnej, twórcy i/lub właściciele praw autorskich mogą kontrolować sposób, w jaki ich produkty są używane przez innych, a dodatkowo zachowują możliwość udzielenia licencji również na rzecz innych podmiotów (w przypadku licencji niewyłącznej).

Umowa licencyjna to dokument, w którym właściciel praw autorskich (licencjodawca) udziela innej stronie (licencjobiorcy) prawa do korzystania z oprogramowania lub innego utworu zgodnie z określonymi warunkami. Umowa ta nie przenosi własności, a jedynie daje licencjobiorcy określone uprawnienia.

Umowy licencyjne mogą przyjmować różne formy w zależności od charakteru praw autorskich oraz celów biznesowych stron. Również w zależności od przyjętego kryterium podziału, rodzaje tych licencji mogą się różnić. Do najczęściej spotykanych rodzajów należą:

 • Licencja wyłączna – licencjodawca udziela licencjobiorcy wyłącznego prawa do korzystania z utworu, rezygnując jednocześnie z możliwości udzielania identycznej licencji innym podmiotom.
 • Licencja niewyłączna – licencjodawca może udzielić praw do korzystania z utworu kilku licencjobiorcom jednocześnie.
 • Sublicencja – licencjobiorca może udzielać dalszych licencji innym podmiotom, zazwyczaj za zgodą licencjodawcy, która jest udzielana na piśmie pod rygorem nieważności.
 • Licencja czasowa – licencja udzielana na określony czas.
 • Licencja terytorialna – ogranicza prawa licencjobiorcy do korzystania z utworu na określonym obszarze geograficznym.
 • Czy wspominane już wcześniej licencje open source

Aby umowa licencyjna była skuteczna i zrozumiała, powinna zawierać kilka kluczowych elementów:

 • Definicje i zakres licencji – precyzyjne określenie, jakie prawa są udzielane oraz w jakim zakresie.
 • Warunki finansowe – sposób wynagradzania licencjodawcy, np. poprzez opłaty licencyjne lub inne formy płatności, np. jednorazowa.
 • Czas trwania umowy – określenie okresu obowiązywania licencji.
 • Obowiązki i prawa stron – jasno sprecyzowane obowiązki i prawa zarówno licencjodawcy, jak i licencjobiorcy.
 • Ograniczenia i wyłączenia – wszelkie ograniczenia dotyczące korzystania z utworu oraz wyłączenia odpowiedzialności.
 • Kary umowne – określenie sankcji za naruszenie warunków umowy, które mają na celu zapewnienie przestrzegania postanowień umowy i ochronę interesów stron.
 • Zasady rozwiązania umowy – procedury i warunki rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron.
 • Ochrona tajemnicy handlowej – zabezpieczenia dotyczące poufności.

Umowa licencyjna ma kluczowe znaczenie zarówno dla licencjodawcy, jak i licencjobiorcy. Dla licencjodawcy jest to sposób na monetyzację swoich innowacji, rozszerzenie rynku oraz budowanie współpracy z innymi podmiotami. Dla licencjobiorcy możliwość dostępu do cennych technologii i zasobów, które mogą znacząco przyczynić się do rozwoju jego działalności.

Ponadto, dobrze skonstruowana umowa licencyjna minimalizuje ryzyko sporów prawnych i nieporozumień, chroniąc interesy obu stron. W kontekście prawnym, umowa taka stanowi solidne narzędzie w egzekwowaniu praw własności intelektualnej oraz zapewnia przestrzeganie ustalonych warunków korzystania z IP.

Prawa własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej oraz prawo autorskie to dwa kluczowe filary systemu ochrony własności intelektualnej. Choć oba te obszary mają na celu ochronę twórczości intelektualnej, ich zastosowanie, zakres i mechanizmy ochrony znacznie się różnią. W sektorze IT, zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla skutecznego zarządzania własnością intelektualną.

 

Prawo własności przemysłowej w IT

Prawo własności przemysłowej obejmuje ochronę wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych. W kontekście IT, najważniejsze aspekty to patenty i znaki towarowe.

 • Patenty: W sektorze IT patenty chronią innowacyjne rozwiązania techniczne, przy spełnieniu dodatkowych przesłanek. Uzyskanie patentu zapewnia wyłączne prawo do korzystania z wynalazku przez określony czas (zazwyczaj 20 lat). Aby otrzymać patent, wynalazek musi być nowy, posiadać poziom wynalazczy oraz być przemysłowo stosowalny.
 • Znaki towarowe: Mogą to być znaki graficzne, słowne, ale też przestrzenne czy pozycyjne. Znaku pozwalają nam na identyfikację i odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od innych. W IT znaki towarowe są kluczowe dla budowania marki i rozpoznawalności produktów, takich jak nazwy oprogramowania czy firm.

Rejestracja znaku towarowego jest stosunkowo nieskomplikowana. Można jej dokonać online, a wybór zakresu ochrony może być krajowy (Urząd Patentowy RP), unijny (EUIPO) lub międzynarodowy (WIPO). Zarejestrowany znak towarowy zapewnia wyłączne prawo do jego komercyjnego używania w określonych klasach i na wybranym terytorium.

Zobacz więcej: rejestracja znaków towarowych w startupie

 • Wzory przemysłowe: chronią estetyczny wygląd produktu, czyli jego kształt, wzór, kolorystykę i inne cechy wizualne. W sektorze IT, wzory przemysłowe mogą dotyczyć wyglądu urządzeń elektronicznych, interfejsów użytkownika, ikon aplikacji i innych elementów graficznych.

Kluczowe różnice między prawem własności przemysłowej a prawem autorskim

 • Przedmiot ochrony: Prawo autorskie chroni utwory będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, takie jak dzieła literackie, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, audiowizualne oraz programy komputerowe. Z kolei, prawo własności przemysłowej obejmuje ochroną wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych
 • Procedura uzyskiwania ochrony: Ochrona w ramach prawa własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe) wymaga formalnej rejestracji i spełnienia określonych kryteriów, takich jak nowość czy poziom wynalazczy. Z kolei prawo autorskie chroni utwory oraz twórców z mocy prawa od momentu ich stworzenia, bez konieczności rejestracji.
 • Zakres ochrony: Prawo autorskie chroni formę wyrażenia utworu, ale nie idee czy koncepcje. Prawo własności przemysłowej może chronić zarówno formę, jak i funkcjonalność (np. w przypadku wynalazków).

Naruszenie praw autorskich

Naruszenie praw autorskich ma miejsce, gdy ktoś bez zezwolenia wykorzystuje utwór chroniony prawami autorskimi, do którego prawa posiada inna osoba lub podmiot. W sektorze IT naruszenia te mogą dotyczyć różnych elementów i zakresu, przykładowo:

 • Piractwo oprogramowania, czyli nieautoryzowane kopiowanie, pobieranie i dystrybucja oprogramowania bez odpowiednich licencji to najczęstsza forma naruszenia praw autorskich w IT. Może obejmować zarówno pobieranie z nielegalnych źródeł, jak i dystrybucję tzw. pirackich kopii.
 • Nieautoryzowane użycie licencji, czyli używanie oprogramowania na większej liczbie urządzeń niż jest to dozwolone przez licencję jest także formą naruszenia praw autorskich.
 • Wykorzystanie kodu open source bez zgodności z licencją, czyli korzystanie z niego bez przestrzegania warunków wybranej licencji (np. GPL, MIT), co może prowadzić do naruszenia.
 • Naruszenie praw do interfejsów użytkownika, czyli bezprawne kopiowanie designu lub wyglądu interfejsów użytkownika, w tym ikon, układów stron czy elementów graficznych, narusza prawa autorskie twórców tych interfejsów, jeżeli te elementy faktycznie mogą stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
 • Naruszenie praw do baz danych, czyli nieautoryzowane kopiowanie i wykorzystywanie baz danych: Tworzenie kopii baz danych lub ich części bez zgody właściciela praw autorskich jest również naruszeniem.

Jak skutecznie chronić własność intelektualną w firmie IT?

Ochrona własności intelektualnej w firmie IT to złożony proces, który wymaga zastosowania różnych narzędzi prawnych oraz strategii zarządzania. Patenty, prawa autorskie, znaki towarowe oraz tajemnice handlowe – o których już wspominaliśmy wcześniej stanowią fundamenty skutecznej ochrony innowacji i kreacji intelektualnych.

Kluczowym elementem jest również zarządzanie ryzykiem IP, które obejmuje:

 • Szkolenia pracowników: Edukowanie pracowników na temat znaczenia ochrony IP oraz zasad postępowania z poufnymi informacjami jest kluczowe dla minimalizacji ryzyka naruszeń. Regularne szkolenia i aktualizacje mogą pomóc w utrzymaniu wysokiego poziomu świadomości wśród zespołu.
 • Umowy o zachowaniu poufności (NDA): Pracownicy, partnerzy biznesowi i inni współpracownicy powinni podpisywać umowy NDA, które zobowiązują ich do zachowania poufności w odniesieniu do informacji chronionych tajemnicą handlową.
 • Polityka dotycząca praw autorskich: Firmy powinny mieć jasno określoną politykę dotyczącą praw autorskich, która reguluje kwestie związane z tworzeniem i wykorzystywaniem materiałów chronionych prawami autorskimi w firmie.
 • Monitorowanie naruszeń: Regularne monitorowanie rynku i działań konkurencji pozwala na szybkie wykrywanie potencjalnych naruszeń IP. Wykorzystanie narzędzi do monitorowania znaków towarowych i patentów może ułatwić ten proces.
 • Egzekwowanie praw: W przypadku naruszenia własności intelektualnej ważne jest, aby działać szybko i zdecydowanie. Może to obejmować wysyłanie pism ostrzegawczych, prowadzenie negocjacji w celu rozwiązania sporu lub, w ostateczności, podejmowanie działań prawnych. Współpraca z doświadczonymi specjalistami może znacząco zwiększyć skuteczność ochrony własności intelektualnej. Pomogą oni w procesach rejestracji, monitorowania i egzekwowania praw IP.

Tylko kompleksowe podejście do ochrony własności intelektualnej pozwoli firmom IT na efektywne zabezpieczenie swoich kluczowych aktywów i osiągnięcie sukcesu na konkurencyjnym rynku

 

Jakie są konsekwencje naruszenia praw własności intelektualnej w IT?

Naruszenie praw własności intelektualnej może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak:

 • Straty Finansowe: Naruszenia praw własności intelektualnej mogą prowadzić do ogromnych strat finansowych dla firm. Straty te wynikają z utraty przychodów ze sprzedaży, kosztów związanych z procesami sądowymi oraz utraty wartości marki.
 • Zmniejszenie Inwestycji w Badania i Rozwój: Firmy technologiczne inwestują znaczne środki w badania i rozwój (B+R). Naruszenia PWI mogą zniechęcać do takich inwestycji, ponieważ firmy mogą obawiać się, że ich innowacje zostaną szybko skopiowane bez odpowiedniej rekompensaty finansowej. W efekcie może to prowadzić do spowolnienia tempa innowacji i postępu technologicznego.
 • Koszty Ochrony: Firmy muszą inwestować znaczne środki w ochronę swoich praw własności intelektualnej. Obejmuje to zarówno koszty prawne, jak i koszty związane z technologicznymi środkami zabezpieczającymi przed piractwem i nieautoryzowanym dostępem. Te wydatki mogą obciążać budżety firm, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Odpowiedzialność karna: W niektórych przypadkach, szczególnie przy dużej skali naruszeń, mogą zostać nałożone sankcje karne, w tym grzywny, kary ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności.
 • Utrata Zaufania: Zaufanie konsumentów do firm technologicznych jest kluczowe. Naruszenia PWI mogą prowadzić do utraty zaufania, szczególnie gdy użytkownicy końcowi stają się ofiarami pirackiego oprogramowania zawierającego złośliwe oprogramowanie. Takie sytuacje mogą obniżyć wiarygodność marki i zniechęcać klientów do korzystania z jej produktów w przyszłości.
Podziel się

Artykuły

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon