Obsługa korporacyjna
Natalia Smolińska
Natalia Smolińska
22 kwietnia 2023

Nabywanie Akcji w Spółkach Akcyjnych

Akcje są udziałami własności w spółkach akcyjnych, które reprezentują prawa do części zysków firmy oraz mają wpływ na decyzje korporacyjne przez głosowanie w walnych zgromadzeniach. Dokładna analiza Spółki, w której nabywane są akcje i profesjonalne doradztwo są kluczowe w celu zminimalizowania ryzyka i optymalizacji potencjalnych korzyści z inwestycji.

Poznaj ofertę: obsługa prawna dla startupów 

Jak nabyć udziały w spółce akcyjnej?

Akcje w spółce akcyjnej można nabyć na kilka sposobów. W zależności od tego czy mamy do czynienia ze spółką publiczną (notowaną na giełdzie lub dopuszczone do alternatywnego obrotu) czy spółką akcyjną, która jest spółką niepubliczną (prywatną). Nabywanie może nastąpić w ramach zakupu akcji na giełdzie papierów wartościowych, gdzie spółka jest publicznie notowana. Alternatywnie, akcje można nabyć bezpośrednio od spółki w ramach emisji prywatnej lub nabycia akcji od innego akcjonariusza.

Inwestowanie w akcje spółek akcyjnych

Wymaga od inwestora dogłębnej analizy finansowej oraz prawnej spółki. Warto zwrócić uwagę na statut spółki, który może zawierać ograniczenia dotyczące zbywalności akcji, jak również na dane finansowe spółki oraz zlecić przeprowadzenie badania due dilligence.

Proces nabywania akcji w spółce

Zasadniczo, nabycie akcji staje się skuteczne z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Proces ten obejmuje formalne zarejestrowanie zmiany właściciela akcji, co jest konieczne do uzyskania pełni praw akcjonariusza.

 • Negocjacje: Cena i warunki transakcji są ustalane bezpośrednio między kupującym a sprzedającym, powinny zawsze odpowiadać wartości rynkowej.
 • Przeniesienie własności: W przypadku akcji imiennych, transakcja wymaga przeniesienia tytułu własności i odpowiedniego wpisu w rejestrze akcjonariuszy.
 • Zgoda spółki: Statut może uzależnić przeniesienie akcji od zgody spółki.

 Przewodnik po nabywaniu akcji w spółce

 • Rozpoznanie spółki i analiza finansowa: Pierwszym krokiem w procesie nabywania akcji jest dogłębna analiza spółki. Zbierz jak najwięcej informacji o jej kondycji finansowej, modelu biznesowym, zarządzie oraz perspektywach wzrostu. Analiza taka może wymagać dostępu do sprawozdań finansowych spółki oraz innych dokumentów korporacyjnych.
 • Negocjacje i ustalenia warunków transakcji: Po pozytywnej ocenie spółki następuje etap negocjacji warunków transakcji. W tym momencie określane są kluczowe aspekty, takie jak cena za akcję, liczba akcji do nabycia oraz inne istotne warunki umowy. Warto, aby w tej fazie wsparcia udzielił doświadczony doradca finansowy lub prawnik.
 •  Zawarcie umowy sprzedaży: Kolejnym krokiem jest formalne zawarcie umowy sprzedaży akcji. Umowa ta powinna być szczegółowo opracowana i zawierać wszystkie istotne postanowienia, które były przedmiotem negocjacji. Ważne, aby dokument ten precyzyjnie określał prawa i obowiązki obu stron.
 • Wpis do rejestru akcjonariuszy: Zgodnie z obowiązującym prawem, zasadą jest, że nabycie akcji staje się skuteczne z chwilą wpisu nabywcy do rejestru akcjonariuszy (mamy jednak od tego kilka wyjątków). Dowodem posiadania akcji jest wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzony przez dom maklerski lub bank albo zapis akcji na rachunku papierów wartościowych (dla akcji zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW). Wpis do rejestru jest decydujący dla uzyskania statusu akcjonariusza i uprawnia do korzystania z praw z akcji, takich jak prawo do dywidendy czy głosu na walnym zgromadzeniu.
 • Obligacje związane z transakcją: Po dokonaniu wpisu warto również zwrócić uwagę na obowiązki informacyjne, które mogą wynikać z posiadania akcji, szczególnie jeśli chodzi o dużych akcjonariuszy w niepublicznych spółkach. W niektórych przypadkach przepisy mogą nakładać na akcjonariuszy obowiązek informowania spółki o zmianach w zakresie posiadanych akcji.
 • Długoterminowe relacje i obserwacja spółki: Jako akcjonariusz, powinieneś utrzymywać regularny kontakt ze spółką i monitorować jej działalność. Uczestnictwo w walnych zgromadzeniach oraz śledzenie informacji o spółce pomoże w efektywnym zarządzaniu inwestycją.
 •  Rejestracja akcji i prawa akcjonariusza: Akcje nabyte lub otrzymane w inny sposób muszą być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, co jest niezbędne do formalnego uzyskania statusu akcjonariusza i związanych z tym praw, takich jak prawo do dywidendy czy uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Rejestr ten prowadzony jest w formie elektronicznej i zawiera pełne dane o akcjonariuszach oraz historię transakcji akcji.
 • Przeniesienie akcji i zarządzanie: Przeniesienie akcji, szczególnie imiennych, może wymagać zgody spółki. Proces ten, wraz z odpowiednimi ograniczeniami, musi być zgodny z postanowieniami w statucie spółki.
 • Wartość akcji i dywidendy: Wartość akcji spółki może zmieniać się w zależności od wyników finansowych spółki oraz sytuacji rynkowej. Akcjonariusze mają prawo do dywidendy, która jest wypłacana z zysków spółki, proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji.
Podziel się

Artykuły

W majowym wydaniu naszego newslettera, poruszone zostały następujące tematy: Zmiany w prawie i interpretacje: Ulga

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon