News
Bartłomiej Serafinowicz
Bartłomiej Serafinowicz
3 stycznia 2020

Wpis do rejestru BDO – kto podlega temu obowiązkowi?

Jak każdego roku pierwszy stycznia przynosi szereg zmian w prawie. Tym razem dużym zmianom uległy między innymi przepisy dotyczące gospodarowania odpadami. Regulacje dotyczące sortowania odpadów dotyczą każdego – jednakże w przypadku przedsiębiorców doszło do jeszcze jednej istotnej zmiany.

31 grudnia upłynął termin na rejestrację w rejestrze BDO, czyli Bazie danych o produktach i opakowaniach prowadzonej przez Marszałków województw. W rejestrze tym gromadzonych ma być szereg danych, między innymi o rodzajach wytwarzanych odpadów, ich wytwórcach, jak również osiągniętych poziomach recyklingu oraz odzysku odpadów.

Fakt, że zbierane są informacje o wytwórcach oraz ilości odpadów wywołał szereg wątpliwości, czy dosłownie każdy przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrowania się oraz realizowania obowiązków sprawozdawczych. Mało precyzyjne przepisy ustawy wzmogły niepokój szeregu, w szczególności mikro oraz małych, przedsiębiorców.

W tym kontekście wskazać trzeba, że nie wszystkie odpady podlegają ewidencjonowaniu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji niektóre odpady nie podlegają wpisowi do ewidencji, o ile nie zostały przekroczone maksymalne progi ich wytworzenia – bez względu na ilość, ewidencjonowaniu nie podlega bowiem jedynie biomasa.

Co za tym idzie koniecznym jest dokonanie weryfikacji jakie odpady i w jakich ilościach wytwarza dany przedsiębiorca. W wielu sytuacjach, szczególnie w przypadku podmiotów świadczących usługi i nie zajmujących się produkcją, rodzaj oraz ilość generowanych odpadów pozwoli na uniknięcie konieczności rejestracji.

Stanowisko to potwierdziło zresztą samo Ministerstwo Klimatu. Zgodnie z przygotowanymi wyjaśnieniami podmioty, które wytwarzają odpady w związku ze swoją działalnością biurową, o ile odpady te są zbliżone do tych, które powstają w gospodarstwie domowym oraz nie są odpadami niebezpiecznymi, mogą być traktowane jako odpady komunalne. W takiej zaś sytuacji nie będzie koniecznym zarejestrowanie się w BDO oraz realizowanie szeregu obowiązków wynikających z ustawy.

Pamiętać jednak trzeba, że niektóre podmioty niezależnie od ilości generowanych odpadów będą musiały dokonać rejestracji. Jako przykład można tu wskazać placówki medyczne, w przypadku których powstaje szereg obowiązków związanych z utylizacją sprzętu pozostałego po zabiegach, takiego jak przykładowo strzykawki. Obowiązkowemu wpisowi do rejestru podlega również podmiot, który wprowadza na terytorium kraju produkty – a więc każdy producent oraz importer, o ile nie będzie mógł on zastosować jednego z niewielu wyłączeń podmiotowych.

Wspomniane ministerstwo apeluje również o jak najszybsze zarejestrowanie się podmiotów, które jeszcze tego nie dokonały. Przypomina przy tym, że wkrótce rozpoczną się kontrole, zaś zgodnie z ustawą o odpadach maksymalna kara pieniężna wynosi aż 1 milion złotych. Może ona zostać nałożona między innymi za prowadzenie działalności w postaci wprowadzania na terytorium kraju produktów bez wpisu do rejestru lub za nie zamieszczenie odpowiedniego numeru rejestrowego na fakturze (co jest niemożliwe bez uzyskania wpisu do rejestru).

Pamiętać też trzeba, że teoretycznie już od 1 stycznia 2020 roku wszystkie czynności muszą być prowadzone za pośrednictwem rejestru BDO, zaś w przypadku wielu podejmowanych działań, takich jak transport odpadów, koniecznym jest uprzednie wygenerowanie odpowiednich dokumentów z rejestru. Obecnie w sejmie w ekspresowym tempie procedowany jest projekt ustawy (złożono go 31 grudnia 2019 roku), która ma przedłużyć możliwość prowadzenia ewidencji w formie papierowej do 30 czerwca bieżącego roku.

Podziel się

Artykuły

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie

Zapisz się do naszego newslettera

facebook twitter linkedin search-icon close-icon