Chronimy dobra niematerialne Twojego sukcesu.

Pomożemy w każdym aspekcie prawa własności intelektualnej Twojej działalności, od aportowania i komercjalizacji B+R, przez reklamę i produkcję filmową, po rejestrację znaków towarowych.

Projektujemy i analizujemy wszelkiego rodzaju umowy związane z prawem autorskim, w tym z zakresu transferu technologii czy produkcji reklamowej i filmowej. Reprezentujemy naszych Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących m.in. naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych. Dostarczamy kompleksową obsługę prawną biurom projektowym, agencjom reklamowym, organizatorom wydarzeń etc. Badamy status prawny posiadanych praw, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości – wskazujemy czynności naprawczych.

 Rejestrujemy znaki towarowe w systemie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym. Badamy rejestrowalność i przeprowadzamy poszukiwania kolizyjnych oznaczeń. Dochodzimy naruszeń praw do znaku, w szczególności przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Pomagamy w sprawie rejestracji domen w złej wierze.

 Rejestrujemy wzory i wynalazki w systemie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym. Badamy patentowalnośc lub rejestrowalność i przeprowadzamy poszukiwania kolizyjnych wzorów. Projektujemy i analizujemy umowy przenoszące prawa do wzorów i wynalazków, umowy licencyjne i inne. Dochodzimy naruszeń praw do wynalazków i wzorów, w szczególności przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.
 Pomagamy przy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności w ramach ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, podobieństwa produktów i oznaczeń, nieuczciwego posługiwania się renomą. Doradzamy w zakresie rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorcy. Reprezentujemy naszych Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących nieuczciwej konkurencji
 Kompleksowo obsługujemy agencje reklamowe. Opiniujemy i monitorujemy realizację kampanii reklamowych, rozwiązań komunikacyjnych i promocyjnych form sprzedaży. Projektujemy i analizujemy umowę o wykonanie i obsługę kampanii promocyjnych. Doradzamy w zakresie wykorzystywania w reklamie i akcjach marketingowych dóbr niematerialnych i wizerunku osób trzecich.

Wspieramy proces komercjalizacji, w tym powstawania spółek spin-off i spin-out, projektujemy i analizujemy umowy o korzystanie ze skomercjalizowanego projektu przez podmioty zewnętrzne lub umowy sprzedażowe. Doradzamy firmom zainteresowanym współpracą z naukowcami.

Porozmawiajmy.

Prawo własności intelektualnej to nasza specjalizacja. Jeśli chcesz porozmawiać prawnej ochronie swojej działalności – Umówmy się na telefon, Skype, lub po prostu przyjdź do nas na kawę.