Karolina Ściechulska

Karolina Ściechulska

Zadaj pytanie

Nowe prawo znaków towarowych już obowiązuje

11 marca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, której celem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 zbliżającej ustawodawstwa państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych. Znak towarowy przeszedł istotną metamorfozę!

 

Nowa definicja znaku towarowego

 

Na gruncie ustawy modyfikacji ulegnie przede wszystkim definicja znaku towarowego. Dotychczas znakiem towarowym mogło być tylko takie oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. Obecnie będą mogły to być również znaki niekonwencjonalne np. dźwięki, znaki zapachowe czy holograficzne. Nowa definicja stanowi, że:

„1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.”

W UE wymóg graficznej prezentacji znaku towarowego przestał obowiązywać już 1 października 2017 r.

Ponadto, zmianie uległ także katalog oznaczeń, na które nie udziela się ochrony. Do tej pory rejestracji nie podlegały oznaczenia przestrzenne stanowiące wyłącznie kształt towaru. Nowelizacja inaczej przewiduje to wyłączenie, stanowiąc, że: „rejestracji nie będą podlegały oznaczenia składające się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru”. Badany będzie więc nie tylko sam kształt, ale także inne właściwości towaru, wynikające z jego charakteru.

 

Zmiany w trybie przedłużania praw ochronnych do znaku towarowego

 

Zmiany obejmują również tryb przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe – w dotychczas obowiązującym stanie prawnym przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy wymagało złożenia pisemnego wniosku i wydania przez Urząd Patentowy decyzji. Nowelizacja przewiduje, iż dla przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy wystarczające będzie wniesienie opłaty za kolejny okres ochronny przez uprawnionego lub osobę upoważnioną. Co więcej, Urząd Patentowy będzie miał obowiązek informowania uprawnionych o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za kolejny okres. Łączy się to jednak z tym, że nie będzie już okresu pozwalającego zachować prawo ochronne, mimo złożenia wniosku i wniesienia opłaty w terminie do 6 miesięcy po upływie przyznanego okresu ochronnego.

 

Co nowego u licencjobiorców?

 

Nowelizacja nie zapomina o licencjobiorcach i zwiększa ich uprawnienia w kwestii ochrony naruszonego prawa ochronnego na znak towarowy. Do tej pory z roszczeniami z tytułu naruszenia praw ochronnych na znak towarowy mógł wystąpić – oprócz samego uprawnionego – tylko licencjobiorca wyłączny (jedynie wtedy, gdy został on ujawniony w rejestrze znaków towarowych). Licencjobiorcy niewyłącznemu, jak i licencjobiorcy wyłącznemu nieujawnionemu w rejestrze znaków towarowych nie przysługiwało więc w stosunku do naruszyciela praktycznie żadne roszczenie. Nowe brzmienie art. 163 ust. 11 PWP przewiduje, że: „O ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wyłącznie za zgodą uprawnionego z tego prawa.” Licencjobiorca niewyłączny dla wystąpienia przeciwko naruszycielowi nadal będzie potrzebował zgody uprawnionego do znaku towarowego, jednak w przypadku jej uzyskania będzie mógł występować z roszczeniami we własnym imieniu.

Jeśli chodzi o licencjobiorców wyłącznych, to nie ma już przesłanki ujawniania ich w rejestrze dla przyznania im legitymacji czynnej przy dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego. Licencjobiorca wyłączny może wystąpić z powództwem przeciwko naruszycielowi praw ochronnych na znak towarowy, jeżeli uprawniony licencjodawca, pomimo wezwania, nie wystąpi w stosownym terminie z powództwem o naruszenie. Prawo to przysługuje licencjobiorcy wyłącznemu dopiero po bezskutecznym upływie stosownego terminu wyznaczonego licencjodawcy.

 

Skuteczniejsza walka z podróbkami

 

Nowe przepisy skupiają się także na szeroko rozumianych podróbkach. Oprócz podrabiania samych towarów koncentrują się na kwestii opakowań, metek, etykiet, na których umieszczony jest znak towarowy, a które są używane z naruszeniem prawa ochronnego. Uprawniony może zakazać nie tylko umieszczania na nich identycznego lub podobnego oznaczenia, ale także wprowadzania do obrotu, importu i eksportu takich przedmiotów.

Ostatnią ważną zmianą jest możliwość zakazania osobom trzecim wprowadzania w ramach działalności gospodarczej na terytorium Polski do obrotu towarów, które pochodzą z państw trzecich i bez zezwolenia zostały opatrzone identycznym lub podobnym znakiem towarowym. O ile do tej pory uprawniony mógł wystąpić z roszczeniem tylko przeciwko naruszycielowi bezpośredniemu oraz osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku, o tyle obecnie krąg tych podmiotów został rozszerzony o osobę, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego, czyli np. dzierżawcę hal targowych, który poddzierżawia stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym podróbkami towarów markowych. Art. 296 ust. 3 PWP ma być stosowany bez uszczerbku dla art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Oznacza to, że rozszerzenie kręgu podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie prawa ochronnego nie obejmuje pośredników internetowych, będących jedynie właścicielami platform, przez które również dochodzi do sprzedaży podróbek.

 

Chcesz wiedzieć więcej o znakach towarowych? Zapraszamy do artykułów tutaj i tutaj

Przeczytaj także

LAWMORE objęło patronatem Konferencję „Aktualne Problemy Prawa Własności Intelektualnej”

Miło nam poinformować, że LAWMORE kolejny raz ma zaszczyt objąć patronatem ogólnopolską konferencję naukową pn. "Aktualne Problemy Prawa Własności Intelektualnej". Druga edycja tej konferencji odbędzie ...

Pakiet MŚP – najnowsze zmiany w KSH

Wdrażanie tak zwanego „Pakietu MŚP” ma i będzie miało znaczący wpływ na zasady funkcjonowania spółek handlowych w wielu aspektach.  Obok omawianych już przez nas zmian dotyczących sporządzania ...

Emisje niepubliczne obligacji na nowych zasadach. Dwie ważne daty, nie tylko dla nowych emitentów.

Krajobraz po burzy w oczekiwaniu na trzęsienie ziemi Historia spektakularnej katastrofy GetBack S.A. to w bardzo istotnej części historia jej finansowania dłużnego za pośrednictwem niepublicznych emisji ...

Uwaga pracodawco – nowy rok, nowe prawo pracy

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany w prawie pracy i wprowadzające szereg ważnych zmian zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze ...

LAWMORE wspiera Funwisher.com – narzędzie do komunikacji gwiazd z fanami

Pod koniec 2018 roku oficjalnie wystartował serwis Funwisher.com. Mieliśmy przyjemność zapewnić kompleksową obsługę prawną tego projektu m.in. w zakresie przygotowania regulaminu i polityki prywatności czy ...

RODO w e-commerce – uwaga na profilowanie!

Jak zapewne część z Was wie, Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadziło regulacje dotyczące profilowania. Mimo, że od 25 maja 2018 r. minęło już trochę czasu, wiele osób wciąż nie ...

LAWMORE doradcą Daily w transakcji przejęcia przez fińską spółkę Wolt

Fiński Wolt przejął daily.pl - polski startup z branży foodtech. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po raz kolejny mieliśmy przyjemność reprezentować interesy serwisu daily.pl Daily.pl to ...

IP Box – nowa ulga podatkowa

Wraz z początkiem nowego roku wejdą w życie bardzo ważne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W zakresie praw własności ...

LAWMORE doradcą serwisu Parklot w transakcji przejęcia spółki przez wakacje.pl

Należący do spółki Wirtualna Polska Holding serwis Wakacje.pl przejął Parklot.pl - serwis pośredniczący w rezerwacji miejsc parkingowych przy największych portach lotniczych w Polsce. Miło nam ...

Test własności intelektualnej

Oto przygotowaliśmy krótki test własności intelektualnej, który przedstawia najczęstsze błędy z zakresu własności intelektualnej. Warto poświęcić 5 minut na zapoznanie się z nim, w szczególności ...

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?

Jeżeli jeszcze zastanawiasz się, czy warto zarejestrować znak towarowy, poniżej przedstawiamy parę powodów, dlaczego Twój znak powinien już dawno być zarejestrowany. Jeżeli już wiesz, że Twój znak ...

Darmowe wsparcie prawne dla startupów – PARP we współpracy m.in. z LAWMORE

Rozpoczynasz swój własny biznes i właśnie pozyskujesz inwestora? Czeka Cię proces inwestycyjny i potrzebujesz wsparcia prawników? Możemy Ci pomóc, w dodatku za darmo! W ramach programu PARP, w którym ...

Wyświetl więcej